برای نمایش تشکل ها ، ابتدا زیر بخش مربوط به آن را انتخاب نمایید:  نمایش

 نام تشکلحوزه فعالیتشماره تماسفکسمدیر عاملهمراه مدیر عاملآدرس
1220 شرکت تعاونی باغداران البرزکیوی تنکابن تنکابن  حسین زاده9112132015تنکابن - ناحیه صنعتی نارنج داربن 1924523260
1184 شرکت تعاونی باغداران برترکیوی تنکابن تنکابن     
1024 شرکت تعاونی باغداران جویبار جویبار1243227571 فعلی9113231549 
1021 شرکت تعاونی باغداران قارچ نوا فریدونکنارفریدونکنار01125661595   فریدونکار خ امام - روبروی اداره برق 01125661595
1034 شرکت تعاونی باغداران گل نرگس سوادکوه سوادکوه   صدرایی9119231997پل سفید مرکز خدمات کشاورزی
1053اتحادیه شرکتهای تعاونی باغداران مازندرانساری01513217965-9 شعبانی9111513568ساری میدان خزر ابتدای جاده دریا کوچه سروستان 01513217965-9
1193باغداران مهرگان بهشهر 01525352955   زاغمرز کیلومتر 2 جاده نکا انبار سورتینگ
1113شرکت تعاونی باغداران البرز چالوس چالوس  علیزاده9118031737چالوس خ رادیو دریا ساختمان جهاد کشاورزی طبقه 2 01912219424
1008شرکت تعاونی باغداران بابل و حومهبابل  1112233968  بابل بلوار کشاورز خیابان قند و شکر قدیم 1112232877
1073شرکت تعاونی باغداران بلده نور نور 12253221541225322154دهمست9119172327 
1074شرکت تعاونی باغداران رامسررامسر19252138251925213825 9113920222رامسر جنب فرودگاه
1004شرکت تعاونی باغداران زاغمرز زاغمرز1525354702   زاغمرز میدان 12 طایفه جنب بانک ملی
1055شرکت تعاونی باغداران زرین تاج تنکابن تنکابن01924224347   تنکابن خ طاهر تنکابنی پاساژ طالقانی طبقه 2 جنب خانه کشاورز 01924224347
1002شرکت تعاونی باغداران ساری ساری3989874-753288762  ساری بلوار امام رضا جنب بانک صادرات
1012شرکت تعاونی باغداران سبز در سبز نور نور 1225322154 دهمست9119172327نور بخش چمستان روستای سعادت آباد 01225294028
1060شرکت تعاونی باغداران سبز یاوران قائم شهر قائم شهر12322447241232266463  قائمشهر خ بابل روبروی اداره امور مالیاتی
1219شرکت تعاونی باغداران سواد کوهسواد کوه01244226199   سوادکوه جهاد کشاورزی شیرگاه
1102شرکت تعاونی باغداران گلوگاه گلوگاه 1526221520 امیرخانلو9112585787گلوگاه خ شهید رجایی ساختمان آریان پانیک 01526221520
1197شرکت تعاونی باغداران میاندرود میاندرود 15124464951512446496رئیسیان9113524501میاندرود - سورک سه راه اسلام آباد- روستای بزمین
1056شرکت تعاونی باغداران نکاء نکاء1525625535   نکا جاده نیروگاه جنب کارخانه آرد رضایی
1023شرکت تعاونی کشاورزی باغداران آمل آمل1212231151 لیتکوهی9111254528