<div style="direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt; font-weight: bold;">اتیلن: هورمون رسیدن میوه <br /><br /></span>برای انبارداری میوه ها، محصولات باید در اوج کیفیت برداشت شوند و در طول دوره انبارداری کیفیت آنها باید حفظ شود (ولی همواره اینگونه نیست). این متن یک عامل مهم مربوط به کیفیت میوه بعد از برداشت را تعریف می کند: اتیلن. اتیلن ساده ترین هورمون گیاهی است، که در مراحل مختلف رشد و نمو میوه و سبزیجات، اثرات متعددی را بر روی میوه اعمال می کند. این هورمون در پاسخ به محرک های فیزیکی و شیمیایی محیطی، توسط میوه تولید می شود. برخی از میوه ها در آغاز مرحله رسیدن اتیلن تولید می کنند. اتیلن مسئول تغییرات در بافت، نرم شدن، رنگ و فرآیندهای دیگر در رسیدن میوه است. همچنین در زمانی که گیاهان آسیب می بینند (مکانیکی یا بیماری) نیز تولید می شود. از اثرات دیگر گاز اتیلن می توان به از دست دادن کلروفیل، سقط جنین، کوتاه شدن و خم شدن ساقه اشاره کرد. گاز اتیلن می تواند به عنوان یک عامل موثر برای تسریع رسیدن میوه استفاده شود و یا به عنوان یک عامل بد منجر به زرد شدن سبزیجات، خسارت جوانه، پیر شدن و له شدن میوه ها در نتیجه رسیدن بیش ار حد میوه و یا باعث ریزش در نمونه های زینتی گردد. در این زمینه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: 1) تولید اتیلن به طور طبیعی در یک گیاه 2) میزان تاثیری که اتیلن بر روی میوه می گذارد (پاسخ محصول به اتیلن). این پاسخ به : 1) نوع محصول، 2) مرحله توسعه بوته، 3) درجه حرارت، 4) غلظت اتیلن و 5) مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن بستگی دارد. اتیلن در آغاز مرحله رسیدن تولید می شود و پس از برداشت تولید آن ادامه می یابد. افزایش مقدار اتیلن در دوره نگهداری می تواند بحرانی شود و به له شدن میوه ها منجر گردد.<br /><br /><br />میوه: انار - دمای نگهداری: 5-2/7 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم<br />میوه: زرد آلو - دمای نگهداری: 0- 0.5 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : متوسط<br />میوه: خیار- دمای نگهداری: 12-10 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: گیلاس - دمای نگهداری: 0- 0.5 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم<br />میوه: سیب - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی زیاد - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: لیمو ترش - دمای نگهداری: 10-9 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم<br />میوه: طالبی- دمای نگهداری: 5-2 - تولید اتیلن: زیاد - حساسیت به اتیلن : متوسط<br />میوه: هلو- دمای نگهداری: 0- 0.5 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : متوسط<br />میوه: انگور - دمای نگهداری: 0- 0.5- تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم<br />میوه: پرتقال - دمای نگهداری: 8-3 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : کم<br />میوه: کاهو- دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: کلم- دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: توت فرنگی - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : کم<br />میوه: اسفناج - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: کیوی - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: خرمالو - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : زیاد<br />میوه: قارچ - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : متوسط<br />میوه: موز - دمای نگهداری: 15-13 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : زیاد<br /><br />منبع: baghdaranemazandaran.com<br /></div>
اتیلن: هورمون رسیدن میوه

برای انبارداری میوه ها، محصولات باید در اوج کیفیت برداشت شوند و در طول دوره انبارداری کیفیت آنها باید حفظ شود (ولی همواره اینگونه نیست). این متن یک عامل مهم مربوط به کیفیت میوه بعد از برداشت را تعریف می کند: اتیلن. اتیلن ساده ترین هورمون گیاهی است، که در مراحل مختلف رشد و نمو میوه و سبزیجات، اثرات متعددی را بر روی میوه اعمال می کند. این هورمون در پاسخ به محرک های فیزیکی و شیمیایی محیطی، توسط میوه تولید می شود. برخی از میوه ها در آغاز مرحله رسیدن اتیلن تولید می کنند. اتیلن مسئول تغییرات در بافت، نرم شدن، رنگ و فرآیندهای دیگر در رسیدن میوه است. همچنین در زمانی که گیاهان آسیب می بینند (مکانیکی یا بیماری) نیز تولید می شود. از اثرات دیگر گاز اتیلن می توان به از دست دادن کلروفیل، سقط جنین، کوتاه شدن و خم شدن ساقه اشاره کرد. گاز اتیلن می تواند به عنوان یک عامل موثر برای تسریع رسیدن میوه استفاده شود و یا به عنوان یک عامل بد منجر به زرد شدن سبزیجات، خسارت جوانه، پیر شدن و له شدن میوه ها در نتیجه رسیدن بیش ار حد میوه و یا باعث ریزش در نمونه های زینتی گردد. در این زمینه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: 1) تولید اتیلن به طور طبیعی در یک گیاه 2) میزان تاثیری که اتیلن بر روی میوه می گذارد (پاسخ محصول به اتیلن). این پاسخ به : 1) نوع محصول، 2) مرحله توسعه بوته، 3) درجه حرارت، 4) غلظت اتیلن و 5) مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن بستگی دارد. اتیلن در آغاز مرحله رسیدن تولید می شود و پس از برداشت تولید آن ادامه می یابد. افزایش مقدار اتیلن در دوره نگهداری می تواند بحرانی شود و به له شدن میوه ها منجر گردد.


میوه: انار - دمای نگهداری: 5-2/7 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم
میوه: زرد آلو - دمای نگهداری: 0- 0.5 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : متوسط
میوه: خیار- دمای نگهداری: 12-10 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: گیلاس - دمای نگهداری: 0- 0.5 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم
میوه: سیب - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی زیاد - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: لیمو ترش - دمای نگهداری: 10-9 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم
میوه: طالبی- دمای نگهداری: 5-2 - تولید اتیلن: زیاد - حساسیت به اتیلن : متوسط
میوه: هلو- دمای نگهداری: 0- 0.5 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : متوسط
میوه: انگور - دمای نگهداری: 0- 0.5- تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : کم
میوه: پرتقال - دمای نگهداری: 8-3 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : کم
میوه: کاهو- دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: کلم- دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: توت فرنگی - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : کم
میوه: اسفناج - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: کیوی - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: خرمالو - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: کم - حساسیت به اتیلن : زیاد
میوه: قارچ - دمای نگهداری: 0 - تولید اتیلن: خیلی کم - حساسیت به اتیلن : متوسط
میوه: موز - دمای نگهداری: 15-13 - تولید اتیلن: متوسط - حساسیت به اتیلن : زیاد

منبع: baghdaranemazandaran.com