دستورالعمل اداري و استخدامي شركت صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان مازندران
فصل اول: كليات

ماده 1) تعاريف

الف- در اين آئين نامه صندوق غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به اختصار صندوق ناميده مي شود.

ب- همكار از لحاظ اين آئين نامه كسياست كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق يا سهم و ساير مزايا به درخواستكارفرما كار مي كند.

ج- كارفرما شخصي است حقوقي كه همكاربه درخواست او، در مقابل دريافت حقوق كار
مي كند.

ح- كارگاه محلي است كه همكار بهدرخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.

چ- قرارداد عبارت است از قرارداد كتبيكه به موجب آن همكار در قبال دريافت حقوق، كاري را براي مدت موقت يا دائم برايكارفرما انجام مي دهد.

و- استخدام عبارت است از پذيرفتن شخصيبه خدمت در صندوق برابر قراردادي كه طبق ضوابط قانوني تنظيم خواهد شد.

 

فصل دوم : ورود به خدمت

ماده 2) مدير عامل صندوق مي تواند در صورت نياز به جذب نيروي انسانيپس از اخذ تائيد هيات مديره مراتب را به اداره كل كار و امور اجتماعي استان به طوركتبي اعلام و از بين معرفي شدگان افراد واجد شرايط را جهت جذب به هيات مديرهپيشنهاد نمايد تا در صورت تصويب نسبت به استخدام فرد مورد نظر اقدام نمايد.

تبصره 1: در صورت عدم امكان جذب نيرويانساني از طريق راهكار عنوان شده در ماده 2 صندوق مي تواند از طريق رسانه هايعمومي استان نسبت به انتشار آگهي استخدام اقدام نمايد.

تبصره 2: تعيين صلاحيت متقاضيان ازنظر علمي از طريق مصاحبه احراز خواهد شد.

ماده 3) داوطلبين استخدام در صندوق بايد علاوه بر شرايط اختصاصي لازمبراي تصدي شغل مورد نظر داراي شرايط ذيل باشند:

الف- اعتقاد به يكي از اديان رسميكشور

ب- برخورداري از حسن سابقه از نظرصداقت و امانتداري و عدم تظاهر به فسق

ج- لياقت و شايستگي جهت تصدي امورمحوله

د- حداقل داراي 18 سال سن

هي-سلامت جسمي و روحي جهت انجام امور محوله

و- انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتنمعافيت قانوني

ح- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ط- موفقيت در مراحل پذيرش

تبصره: شرايط اختصاصي لازم براي تصدي شغلمورد نظر حسب مورد توسط هيات مديره تعيينم خواهد شد.

ماده 4) صندوق مي تواند در صورت احراز صلاحيت فرد متقاضي به كار ازلحاظ علمي و همچنين شرايط موضوع ماده 3 و تبصره اين دستورالعمل نسبت به عقدقرارداد كار با ايشان اقدام نمايد.

تبصره 1: قرارداد كار عبارت است ازقرارداد كتبي (به شرح پيوست شماره 1) كه به موجب آن همكار در قبال دريافت حقوق ومزاياي پيش بيني شده در اين دستورالعمل به مدت موقت يا مدت غير موقت براي صندوقخدمات كاري ارائه خواهد نمود.

تبصره 2: حداكثر مدت موقت برايكارهائي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد از طريق وزارت كار و امور اجتماعيابلاغ خواهد شد.

تبصره 3: در كارهائي كه طبيعت آنهاجنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.

 

ماده 5) صندوق مي تواند در صورتيكه فرد استخدام شده جهت شغل موردتقاضا، يك دوره آزمايشي براي ايشان تعيين نمايد كه اين دوره بيش تر از 3 ماهنخواهد بود.

ماده 6) در صورت عدم احراز صلاحيت مستخدم در دوره آزمايشي، قرارداد وييك طرفه از سوي مدير عامل صندوق، فسخ خواهد شد.

تبصره: حقوق و مزاياي مستخدم در دورهآزمايشي با رعايت مقررات پيش بيني شده در اين دستورالعمل پرداخت مي گردد.

ماده 7) شروط مذكور در قرارداد يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذخواهد بود كه براي همكار مزايائي كمتر از اعتبارات مقرر در قانون كار منظورننمايد.

 

ماده 8) براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيلالزامي است:

الف- مشروعيت مورد قرارداد

ب- معين بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفيندر تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر

تبصره: اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است،مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

 

ماده 9) اشتغال اتباع بيگانه در صندوق ممنوع مي باشد.

 

فصل سوم: حقوق و مزايا

ماده 10) حقوق و مزاياي مستخدمين صندوق بر اساس طرح طبقه بندي مشاغلقانون كار تعيين خواهد شد.

ماده 11) كليه مشاغل صندوقها بر اساس عواملي مهارتها (شامل 1- تجربه 2-تحصيل) و مسئوليتها (شامل 1- سرپرستي 2- تماس و ارتباط با ديگران 3- مسئوليت ماليو دارائيها) طبقه بندي خواهند شد.

 

٭نحوه طبقه بندي نمودن مشاغل صندوقهاي غير دولتي

باتوجه به نظارت ارزيابي مشاغل موضوع ماده 48 قانون كار مشاغل صندوقهاي غير دولتي باعنايت به ماهيت آنان بر اساس عوامل ذيل ارزيابي مي گردند :

1) مهارتها(شامل 1- تجربه  2- تحصيل)

2) مسئوليتها( شامل: 1- سرپرستي 2- تماس و ارتباط با ديگران 3- مسئوليت مالي و دارائيها)

1-1- تجربه:عبارت است از مدت زماني كه جهت آشنائي با روشهاي كار، از طرق انجام امور مربوط بهوظايف هر شغل به دست مي آيد.

 

اعطاي امتياز مشاغل جهت عامل تجربه به شرح جدول ذيل مي باشد.

درجات

ميزان تجربه مورد نياز شغل

ميزان امتياز

1

بيش از شش ماه تجربه مفيد

6

2

1 سال تجربه مفيد

12

3

2 سال تجربه مفيد

24

4

3 سال تجربه مفيد

36

5

4 سال تجربه مفيد

48

6

5 سال تجربه مفيد

60

7

6 سال تجربه مفيد

72

8

7 سال تجربه مفيد

84

9

8 سال تجربه مفيد

96

10

9 سال تجربه مفيد

108

11

10 سال تجربه مفيد و بالاتر

120

 

2-1- عامل تحصيل: ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عاملبستگي به ميزان تحصيلات مورد نياز شغل دارد.

 

اعطاي اميتاز مشاغل جهت عامل تحصيل به شرح جدول ذيل مي باشد.

درجات

ميزان تحصيلات مورد نياز شغل

ميزان امتياز

1

ديپلم

88

2

فوق ديپلم

118

3

ليسانس

158

4

فوق ليسانس به بالا

208

 

1-2- عاملسرپرستي : عبارت است از نظارت و رسيدگي و ارشاد، تعليم و هماهنگي و تقسيم كارافراد تحت سرپرستي به منظور انجام صحيح كار

ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به تعدادافراد و كيفيت كار آنها به شرح زير دارد:

1-1-2- سرپرستي مستقيم:

- به ازاء هر نفر از كاركنان پائين تر از ديپلم و ديپلم 10امتياز

- به ازاء هر نفر از كاركنان داراي مدرك فوق ديپلم 20 امتياز

- به ازاء هر نفر از كاركنان داراي مدرك تحصيلي ليسانس وبالاتر 40 امتياز

2-2- عامل تماس و ارتباط با ديگران: عبارت است از ارتباط باديگران بر حسب الزامات شغلي به منظور انجام و رفع مشكلات كار و ايجاد حسن تفاهم

ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به نوع واهميت ارتباط دارد. اعطاي امتياز به مشاغل به شرح زير صورت مي گيرد:

درجه 1 : شاغل به منظور انجام وظايف جاري ملزم به تماس موثر كاري باهمكار خود و يا ارباب رجوع مي باشد. (مانند كارمند دفتري)  7 امتياز

درجه 2 : ساغل علاوه بر تماس موثر كاري با همكاران و يا ارباب رجوعجهت انجام وظايف جاري با خارج از صندوق ارتباط داشته باشد و داراي شغل فني باشد.(مانند حسابدار)  15 امتياز

درجه 3 : شاغل علاوه بر تماس كاري با همكاران با افراد خارج از صندوقمانند مديران عامل
 اتحاديه ها و تشكل ها، مديران شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به منظور تامين هدفهايمعين و اصولي صندوق در تماس بوده و باعث ايجاد حسن تفاهم گردد در تماس مي باشد.(مانند مسئول مالي)  30 امتياز

درجه 4 : شاغل علاوه بر تماس موثر كاري با همكاران با مديران عاملاتحاديه ها، تشكل ها، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، مديران و مدير عامل شركتمادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به منظور نيل بههدفهاي اساسي و گسترش فعاليت هاي صندوق در تماس باشد. (مانند مدير عاملصندوق)   60 امتياز

3-2- عامل مسئوليت مالي و دارائيها

عبارت است از حدود مسئوليت در مورد نگهداري، كنترل، دريافت،پرداخت و استفاده از وجوه نقد و اوراق بهادار و انجام و كنترل عمليات مالي واختيارات تصويب هزينه هاي جاري و سرمايه اي، سفارشات و نگهداري اموال و دارائيها.ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان ارزش و اهميت وجوه واوراق بهادار و ميزان مسئوليت نگهداري اموال و دارائيها در انجام عمليات ماليدارد.

 

اعطاي امتيازبه شاغل جهت عامل مسئوليت مالي و دارائيها

درجات

وجوه نقد

(تنخواه)

امتياز

موجودي بانكي (سرمايه)

امتياز

اسناد تضميني (چك يا سفته)
يا اوراق بهادار (اوراق  مشاركت) اوراق سهام و سهام وثيقه

اموال منقول و غير منقول و .....

امتياز

1

تا 2.000.000 ريال

10

1 تا 20 ميليارد

100

1 تا 20 ميليارد

100

2

تا 4.000.000 ريال

25

20 تا 40 ميليارد

125

20 تا 40 ميليارد

125

3

تا 6.000.000 ريال

50

40 تا 60 ميليارد

150

40 تا 60 ميليارد

150

4

تا 8.000.000 ريال

75

60 تا 80 ميليارد

175

60 تا 80 ميليارد

175

5

تا 10.000.000 ريال

125

80 ميليارد و بالاتر

200

80 ميليارد و بالاتر

200

 

توضيح :

الف) مشاغلي كه منحصراً با وجوه نقدي سر و كاردارند فقط از امتياز ستون وجوه نقد استفاده مي كنند (مانند: مسئول مالي يا حسابداريا كارمند دفتري)

ب) مشاغلي كه با اسناد تضميني، اوراق بهادارواموال منقول و غير منقول سر و كار دارند فقط از امتياز ستون مربوطه بهره مند ميشوند (مانند مسئول مالي )

ج)مشاغلي كه با موجودي بانكي (سرمايه) و اسناد تضميني، اوراق بهادار، اموال منقول و
غير منقول  سر و كار دارند از امتياز هر دوستون موجودي بانكي و اسناد تضميني (چك يا سفته) يا اوراق بهادار (اوراق مشاركت)اوراق سهام و سهام وثيقه اموال منقول و غير منقول بهره مند مي گردد (مانند مديرعامل)


٭٭نحوه تعيين گروه شغلي

براساس  قانون كار گروهاي شغلي مشاغل تابعقانون ياد شده از گروه يك شروع و تا گروه 20 ادامه خواهد  داشت.

لذابا عنايت به عوامل ارزيابي مشاغل، شغلي در گروه يك قرار خواهد گرفت كه حداقلامتياز ممكن را در ارزيابي مشاغل كسب نمايد. بنابراين قرار گرفتن در گروه شغلي يكتا 20 منوط به كسب امتياز لازم از عوامل امتيازي ارزيابي مشاغل خواهد بود.

٭٭٭نحوه تعيين حقوق پايه و افزايش سنواتي (پايه سنواتي)

بدينمنظور همه ساله از سوي شوراي عالي كار جدولي تعيين مي گردد كه بر اساس آن مزد شغلو پايه سنوات هر گروه ابلاغ مي شود. براي مثال جدول تعيين مزد شغل و پايه سنواتبراي سال 1386 به شرح جدول ذيل مي باشد :

امتياز

گروه

مزد شغل

پايه سنوات

44 تا 1 

1

61000

1250

88 تا 45

2

61528

1300

132 تا 89

3

62056

1350

176 تا 133

4

62584

1400

220 تا 177

5

63112

1450

264 تا 221

6

63816

1500

308 تا 265

7

64520

1550

352 تا 309

8

65224

1600

396 تا 353

9

66104

1650

440 تا 397

10

66984

1700

484 تا 441

11

68040

1750

528 تا 485

12

69096

1850

572 تا 529

13

70152

1950

616 تا 573

14

71560

2050

660 تا 617

15

72968

2150

704 تا 661

16

74379

2250

748 تا 705

17

76136

2350

792 تا 749

18

77896

2450

836 تا 793

19

80008

2550

880 تا 837

20

82120

2650

 

توضيح :

الف)اينكه مبلغ پايه سنوات به ازاي هر سال سابقه خدمت شاغلين در سال 86 قابل پرداخت
 مي باشد و مبلغ مزد شغل به ازاء هر روزكاركرد شاغل پرداخت خواهد شد.

ب)مديران عامل صندوقها در صورت دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس از گروه 12برخوردار خواهند شد. بديهي است در صورت وجود شرايط لازم برخورداري از گروه شغليبالاتر از 12 بلامانع است.

ج)دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس با رشته مرتبط در بدو شروع به كار در گروه 8 قرارخواهند گرفت. بديهي است در صورت وجود سوابق قبلي مرتبط با شغل مورد تصدي برخوردارياز گروه شغلي بالاتر از 8 بلامانع است.

هي) سوابق خدمت بازنشستگان شاغل در صندوقها در محاسبهپايه سنوات بيش از 30%  لحاظ نخواهد شد.

 

٭٭٭٭نحوه محاسبه ساير مزايا مشاغل (مانند حق جذب، حق كارشناسي و ...)

1-  ملاك پرداخت حق جذب براي مديران عامل ميزانسرمايه صندوقهاي غير دولتي و تعداد سهامداران خواهد بود لذا براي تعيين حق جذبمديران عامل مي توان از جدول به شرح ذيل استفاده نمود.

 

رديف

شرايط مديران عامل

ميزان حق جذب

1

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين يك تا 20 ميليارد ريال

20% حقوق پايه

2

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين 20 تا 40 ميليارد ريال

40% حقوق پايه

3

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين 40 تا 60 ميليارد ريال

60% حقوق پايه

4

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين 60 تا 70 ميليارد ريال

70% حقوق پايه

5

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين 70 تا 80 ميليارد ريال

80% حقوق پايه

6

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين 80 تا 90 ميليارد ريال

90% حقوق پايه

7

مديران عامل صندوقهاي داراي سرمايه بين 90 ميليارد ريال و بالاتر

100% حقوق پايه

 

٭ فوق العاده حق جذب بنا به محل استقرار صندوق به شرح ذيلقابل محاسبه مي باشد:

1-  دركلانشهر (تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز) با ضريب 75/1

2-  دراستانهاي كمتر توسعه يافته با ضريب 5/1

3- دراستانهاي محروم (ايلام، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و كهكيلويه و بوير احمد)با ضريب 25/1

٭ فوق العاده حق جذب در محاسبه حقوق و مزاياي بازنشستگانشاغل در صندوقها لحاظ نخواهد شد.

 

2-  ميزان پرداخت حق جذب براي ساير كاركنان صندوقهابه عامل شغل آنان به شرح جدول ذيل بستگي دارد:

 

رديف

مدرك تحصيلي

ميزان حق جذب

1

مسئول مالي

60% حق جذب مدير عامل

2

كارشناس

40% حق جذب مدير عامل

3

كارمند

20% حق جذب مدير عامل

در صورتيكه مدير عامل شركت به دليل بازنشسته بودن مشمول دريافتحق جذب نگردد حق جذب ساير كاركنان مذكور در جدول فوق به شرح ذيل محاسبه خواهد شد:

مبلغ فوق العاده جذب= درصدحق جذب پيش بيني شده براي سايركاركنان* (درصد جذب پيش بيني شده براي مدير عامل صندوق* حقوق پايه مدير عاملصندوق)

 

3- حقكارشناسي به شرح جدول ذيل قابل پرداخت مي باشد.

 

رديف

مشاغل دريافت كننده حق كارشناسي

ميزان حق كارشناسي

1

مدير عامل

100% حقوق پايه سالانه

2

مسئول امور مالي

60% حقوق پايه سالانه

3

كارشناس

40% حقوق پايه سالانه

4

ساير كاركنان

20% حقوق پايه سالانه

 

 


مثال 1 : نحوه محاسبهحقوق و مزاياي مدير عامل صندوق استان فارس با شرايط ذيل :

 

-      داراي مدرك ليسانس مرتبط (مديريت)

-      داراي 3 سال تجربه

-      مدير عامل صندوق داراي 76 ميلياردريال سرمايه

باتوجه به بند 2 توضيح اشاره شده در ذيل جدول تعيين مزد شغل و پايه سنوات مدير عاملبا داشتن مدرك تحصيلي ليسانس در گروه 12 جدول اعلام شده از سوي شوراي عالي كار قرار
 مي گيرد.

بنابراين:

 

2.072.880 = (روز) 30  *  (مزد روزانه شغل)  69096

2.078.430 = ((سال تجربه) 3 *  (پايه سنوات) 1850 )+ 2.072.880

1.658.304 = 2.072.880 * 80% = حق جذب

                                   2.902.032 = 75/1 * 1.658.304

2.072.880 = 2.072.880 * 100% = حق كارشناسي

7.053.342 = 2.072.880 + 2.902.032 + 2.078.430 =كل حقوق و مزايا

 

مثال 2 : نحوه محاسبهمسئول امور مالي صندوق:

 

-      داراي مدرك ليسانس مرتبط (حسابداري و...)

-      داراي 6 سال تجربه مفيد

باتوجه به بند 3 توضيح اشاره شده در ذيل جدول تعيين مزد شغل و پايه سنوات دارندگانمدرك تحصيلي ليسانس با رشته مرتبط در بدو شروع به كار در گروه 8 قرار مي گيرند.

بنابراين:

1.956.720 = (روز) 30  *  (مزد روزانه شغل)  65224

1.966.320 =( (سال تجربه) 6 *  (پايه سنوات) 1600 )+ 1.956.720

حق جذب مدير عامل صندوق مربوطه 60% = حق جذب

1.174.032 = 1.956.720* 60% = حق كارشناسي

1.174.032 + حق جذب + 1.966.320= كل حقوق و مزايا

مثال3 : نحوه محاسبه حقوق و مزاياي مدير عامل صندوق استان ايلام :

 

-      داراي مدرك ليسانس

-      داراي 3 سال تجربه

-      مدير عامل صندوق داراي 4.400.000.000ريال سرمايه

2.072.880= (روز) 30  *  (مزد روزانهشغل)  69096

2.078.430 =( (سال تجربه) 3 *  (پايه سنوات) 1850 )+ 2.072.880

414.576= 2.072.880* 20% = حق جذب                                                                                               

                                                                                        518.220=25/1 * 414.576

2.072.880 = 2.072.880* 100% = حق كارشناسي


ماده 12) در صورتيكه كاركنان صندوق بنابر نظر مدير عامل صندوق بيش ازساعات موظف اضافه كاري داشته باشند بر اساس روش ذيل از فوق العاده اضافه كار بهرهمند خواهند شد:

(مبلغ اضافه كار يك ساعت) =

4/1  *

دستمزد روزانه

33/7 ساعت

ماده 13) به كاركناني كه از سوي صندوق به ماموريت اعزام مي شوند درصورت داشتن توقف شبانه مبلغي معادل 90.800 ريال و در صورت ماموريت بي توقف مبلغمعادل 45.400 ريال به ازاي هر روز دريافت خواهند كرد.

تبصره 1: ماموريت به حالتي اطلاق ميشود كه همكار براي انجام كار حداقل 30 كيلومتر از محل صندوق دور شود.

تبصره 2: مبلغ در نظر گرفته شده درماده 19 در صورتي كه ماموريت به مناطق بد آب و هوا باشد معادل 35% افزايش خواهدداشت.

تبصره 3: صندوق مكلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت همكار مامور را تامين نمايد. همكاراني كه در حالت ماموريت به سرمي برند غذاي روزانه و همچنين اسكان ايشان توسط صندوق تامين يا هزينه آن برابر اسنادمثبته پرداخت خواهد شد.

ماده 14) در صورتيكه با اجراي اين دستورالعمل ، حقوق ثابت و فوق العادههاي هر يك از كاركنان صندوق (اعم از مدير عامل و ساير حقوق بگيران) كه به موجبمقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد ، تا ميزان دريافتي قبلي ، تفاوت تطبيق دريافتخواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در قرارداد با ارتقاء هاي بعدي مستهلك ميگردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.

 

فصل چهارم : برنامه هاي آموزشي

ماده 15) به منظور ارتقاء و توان سطح علمي و بهره كاري هيات مديره موظفاست برنامه آموزشي كاركنان را در بودجه سنواتي صندوق لحاظ نمايد.

 

فصل پنجم: تامين و آسايش و حفظسلامت

ماده 16) كاركنان صندوق سالانه با استفاده از حقوق و مزايا و احتساب 4روز جمعه جمعاً يك ماه از مرخصي استحقاقي بهره مند خواهد بود و براي كار كمتر ازيك سال ميزان مرخصي به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود.

تبصره 1: استفاده از مرخصي با توافقهمكار و كارفرما تعيين مي شود.

تبصره 2: مرخصي كمتر از يك روز كاريجزء مرخصي ساعتي محسوب مي شود.

ماده 17) نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق همكار و مدت آن و شرايط بازگشتبه كار، با توافق كتبي همكار و مدير عامل خواهد بود.

ماده 18) كاركنان صندوق در موارد زير حق برخورداري از سه روز مرخصي بااستفاده از مزد را دارند.

الف- ازدواج دائم كه در دفرتخانه رسميبه ثبت رسيده باشد.

ب- فوت پدر، مادر، فرزندان و همسر

 

ماده 19) به استناد ماده 66 قانون كار همكار نمي تواند بيش از 9 روز ازمرخصي سالانه خود را ذخيره نمايد.

تبصره: حقوق مرخصي هاي ذخيره شده در زمانخاتمه كار همكار بر اساس آخرين حقوق و مزايا قابل پرداخت مي باشد.

ماده 20) مرخصي بارداري و زايمان همكاران زن جمعاً 90 روز است و حتيالامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. برايزايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود. حقوق ايام مرخصي زايمان توسطسازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: در صورت تغيير مقررات مربوطبه مرخصي زايمان توسط سازمان تامين اجتماعي به تبع مفاد ماده 26 بر اساس تغييراتياد شده اصلاح خواهد شد.

تبصره 2: پس از پايان مرخصي زايمانهمكار زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعيجزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود.

 

ماده 21) هر همكار حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدتكاري خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوقاستفاده نمايد.

فصل ششم : حقوق استخداميمستخدمين

ماده 22) كاركنان صندوق موظف هستند در هفته 44 ساعت در محل كار حضورداشته باشند.

ماده 23) در اجراي ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداشسالانه مصوب سال 70 به كاركنان شاغل در صندوق بر اساس مصوبات شوراي عالي كار ازعيدي و پاداش پايان سال برخوردار خواهند شد.

ماده 24) كاركنان صندوق مي توانند در صورت عدم تمايل به ادامه همكاريبا صندوق استعفاء خود را يك ماه قبل از خاتمه همكاري به مدير عامل صندوق ارائهنمايند.

 

فصل هفتم : امور رفاهي

ماده 25) به منظور تامين هزينه هاي مازاد درمان كاركنان صندوق و افرادتحت تكفل آنان، صندوق مي تواند از طرق عقد قرارداد با شركتهاي بيمه گر نسبت به اينامر اقدام نمايد.

ماده 26) صندوق جهت تامين امكانات بيمه عمر و حوادث كاركنان و افرادتحت تكفل آنان مي تواند با شركتهاي بيمه گر قرارداد منعقد نمايد.

ماده 27) اعتبار مربوط به مواد 31 و 32 اين دستورالعمل 25% توسط صندوقو 75% توسط كاركنان تامين خواهد شد.

ماده 28) در اجراي بند 2 از تصويب نامه شماره 62602 مصوب 7/7/1357 هياتوزيران صندوق ملزم است براي كاركنان متاهل به ميزان 800.000 ريال و براي كاركنانمجرد به ميزان 400.000 ريال در سال كمك غير نقدي نمايد.

ماده 29) به منظور تشويق فرزندان كاركنان به امر تحصيل، صندوق همه سالهدر پايان سال تحصيلي مي تواند به دانشجويان و دانش آموزان ممتاز بر اساس مصوبههيات مديره مبلغي را به شرح جدول ذيل به عنوان هديه اعطاء نمايد.

مقطع تحصيلي

ابتدائي

راهنمائي

متوسطه

پيش دانشگاهي

دانشگاه

پايه تحصيلي

اول تا سوم

چهارم تا پنجم

اول و دوم

سوم

اول و دوم

سوم

حد نصاب معدل

75/19

25/19

19

75/18

25/18

18

75/17

5/16

مبلغ جايزه به ريال

180.000

300.000

400.000

450.000

500.000

 

ماده 30) صندوق مي تواند با مصوبه هيات مديره از محل منابع داخلي برايموارد ازدواج، فوت و يا بيماري حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال در اقساط 20 ماههبا تضمين كافي و بدون دريافت سود به كاركنان خود وام پرداخت نمايد.

ماده 31) در اجراي ماده 149 قانون كار و  صندوق مي تواند ماهيانه مبلغي را به عنوان كمكهزينه مسكن به كاركنان خود بپردازد. مبلغ كمك هزينه مسكن نبايد بيش از مبلغ اعلامشده از سوي مراجع قانون كار باشد.

ماده 32) در اجراي ماده 152 قانون كار، صندوق مي تواند ماهيانه مبلغيرا به عنوان هزينه اياب و ذهاب به كاركنان خود بپردازد. مبلغ كمك هزينه اياب وذهاب نبايد بيش تر از مبلغ اعلام شده از سوي مراجع ذيربط باشد.

ماده 33) با توجه به مناسبت هاي پيش بيني شده در تقويم سالانه همانندبزرگداشت مقام زن، جانبازان معزز و آزادگان صندوق مي تواند هدايايي را به شرح ذيلاعطاء نمايد.

الف- هديه جهت همكاران زن مبلغ500.000 ريال

ب- هديه جهت همسران همكاران مرد مبلغ300.000 ريال

ج- هديه جهت همكاران جانباز مبلغ500.000 ريال

هي-هديه جهت همكاران آزاده مبلغ 500.000 ريال

تبصره: مبالغ اعلام شده همه ساله با تصويبهيات مديره قابل تغيير مي باشد.

فصل هشتم : خاتمه كار

ماده 34) قرارداد كار بين صندوق و كاركنان به يكي از طرق زير خاتمه مييابد:

الف- فوت همكار

ب- از كار افتادگي همكار

ج- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بهمدت موقت و عدم تجديد آن به طور كتبي

د- پايان كار در قراردادهايي كه مربوطبه كار دائم است.

هي-استعفاء همكار

 

ماده 35) در اجراي ماده 24 قانون كار در صورت خاتمه كار همكار صندوقمكلف است براي هر سال سابقه بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوانمزاياي پايان كار به همكار پرداخت نمايد.

ماده 36) كاركنان از لحاظ دريافت مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري،بازنشستگي بيكاري، تعليق، از كار افتادگي جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوطبه آنها مشمول قانون تامين اجتماعي خواهند بود.

فصل نهم : رسيدگي به تخلفات

ماده 37) چنانچه همكار تخلفاتي به شرح ذيل داشته باشد بر اساس ماده 27قانون كار با وي برخورد خواهد شد.

1- بيحرمتي به موازين شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوري اسلامي در محيط كار

2- تسامح وسهل انگاري در حفظ اموال و اسناد صندوق

3- سهلانكاري در انجام امور محوله

4- دادنگواهي يا گزارش خلاف واقع به صندوق

5- تمرد ازاجراي دستورات مقامات مافوق

6- سوءاستفاده از اختيارات شغلي و تحميل هر نوع كار غير مرتبط به كاركنان زيردست

7- اهمالقصور كه موجب ضرر و زيان صندوق گردد.

8- غيبتغير موجه و ترك محل كار بدون اجازه مقام مافوق

9- تاخيردر ورود و تعجيل در خروج

10-                    عدم رعايت حجاب اسلامي (براي خواهران)

11-     جعل، الحاق، مخدوش و يا تخريب نمودن اسناد و مدارك به قصد سوء استفاده

12-                   ارائه مدارك تقبلي به صندوق

13-   رشوه دادن، رشوه گرفتن، سرقت، قبول هرگونه وجه و يا هديه از اشخاص يا شركتهاي طرف قرارداد صندوق

14-                   خيانت در امانت

15-                   اعتياد به مواد مخدر

16-                   تهمت و افترا به همكاران و مدير عاملو اعضاء هيات مديره صندوق

 

ماده38) مجازاتتخلفات مندرج در ماده 45 به شرح ذيل مي باشد:

الف- نوبت اول اخطار كتبي بدون درج در پرونده پرسنلي توسط مديرعامل

ب- نوبت دوم اخطار كتبي يا توبيخ با درج در پرونده پرسنلي توسطمدير عامل

ج- نوبت سوم توبيخ كتبي و درصورت لزوم اقدام طبق تبصره يك ماده 27 قانون كار با نظر
هيات مديره  

هي- نوبت چهارم اقدام برابرتبصره يك ماده 27 قانون كار با نظر هيات مديره

ماده39) مفاداين دستورالعمل شامل اعضاء هيات مديره نخواهد بود.

اين دستورالعمل در 39 ماده 17 تبصره و 52 بند پس از تصويب  درمجمع عمومي عادي مورخ .....لازم الاجرا است.تاریخ ثبت : 1391/06/28