آیین نامه نظارتبه نام خدا
«آئین نامه نظارت در صندوقهای غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی »

1) تعریف نظارت :
نظارت در صندوق های غیردولتی فرایندی است مستمر که مدیریت از طریق آن نسبت به انطباق نتایج عملیات با اهداف صندوق، اطمینان حاصل می کند.
2) اهداف نظارت :
اهداف به کارگرفتن نظارت در صندوق های غیردولتی عبارتند از:
1-تحقق اهداف اساسنامه ای بمنظورحمایت و تأمین منابع مالی برای توسعه بخش کشاورزی
2-تحقق اهداف مدیریتی شامل :
1-2- حفاظت از سرمایه واطمینان ازبازگشت آن
2-2- توزیع عادلانه منابع صندوق جهت بهره مندی وفراگیری کل تولیدکنندگان عضو
3-2- جلب مشارکت بیشتر تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دلیل بروز اعتماد دربین آنها
4-2- استمرار وتوسعه فعالیت صندوق ها
5-2- پاسخگویی به سازمان های ناظر
6-2- شناخت عدم انطباق ها(شفاف سازی فعالیت ها)
7-2- انجام اقدامات اصلاحی
3) ارکان وجایگاه نظارت :
1- ارکان نظارت قانونی درصندوقها که براساس قانون تجارت واساسنامه صندوقهای غیردولتی تعیین شده اند عبارتند از:
امضاء اعضاء هیئت رئیسه:
رئیس ناظر ناظر منشی
1-مجمع عمومی (ازطریق بازرس قانونی و حسابرس قانونی)
2-هیئت مدیره
3-مدیرعامل
2- در این آئین نامه جایگاه سازمانی مستقل به نام "ناظر" برای اجرای نظارت برتسهیلات که تحت نظر مدیرعامل انجام وظیفه می نماید به شرح زیر تعریف می گردد:
* ناظر عبارت است از: شخص حقیقی یا حقوقی که درراستای اهداف نظارتی صندوق برمراحل مختلف اعطاء مصرف وبازپرداخت تسهیلات نظارت می نماید. جایگاه ناظر مستقیماً زیرنظر مدیرعامل بوده وبراساس شرح وظایفی که درصندوق تعیین خواهد گردید، گزارشهای خود را به مدیرعامل صندوق ارائه خواهدکرد.
4) انواع نظارت :
انواع نظارت در صندوق ها عبارت است از:
الف- نظارت سازمانی
ب‌-نظارت تسهیلاتی
- منظور از نظارت سازمانی ، نظارت هایی است که در حیطه قوانین ومقررات برعهده ارکان قانونی نظارت گذاشته شده است.
- منظور از نظارت تسهیلاتی ، نظارتی است که بر اساس مفاد این آئین نامه برنحوه اعطا، مصرف وبازپرداخت تسهیلات به اعضاء اعمال می گردد.
5) روش ومراحل نظارت :
روش نظارت در این آئین نامه بردوگونه است :
الف ) نظارت خود کنترلی فردی : منظور از این نظارت ایجاد زمینه های فکری وبسترسازی فرهنگی، تقویت وجدان کاری وارائه آموزشهای لازم برای تسهیلات گیرندگان است.
امضاء اعضاء هیئت رئیسه:
رئیس ناظر ناظر منشی
ب ) نظارت رسمی : منظور از این نظارت انجام نظارت طی سه مرحله زیراست :
1- نظارت به هنگام :
- انجام نظارت برنحوه بررسی صلاحیت متقاضی
- انجام نظارت برنحوه بررسی تقاضا
- انجام نظارت برنحوه بررسی وتأیید منابع تأمین کننده نهاده
- انجام نظارت برنحوه تعیین میزان تسهیلات وتصویب میزان استحقاق متقاضی برابر با مقررات صندوق
- انجام نظارت برنحوه پرداخت تسهیلات براساس آئین نامه اعطای تسهیلات صندوق
2- نظارت برنحوه مصرف منابع :
پس ازپرداخت تسهیلات به متقاضی با درنظرگرفتن مفاد این آئین نامه بمنظور رسیدن به حداکثر انضباط مالی وهدفمندی پرداخت تسهیلات با توجه به وظیفه حمایت از یکایک تولیدکنندگان عضو صندوق، نطارت برنحوۀ مصرف تسهیلات طی مراحل چهارگانه زیر انجام می گیرد:
-گزارش گیری ازدریافت کنندگان تسهیلات وفروشندۀ نهاده درمقاطع مختلف زمانی اجرای طرح
-انطباق تعهدات متقاضی با عملیات اجرایی او
-بازدید موردی از عملیات اجرائی
-حصول اطمینان ازبرخوردارشدن مصرف کنندۀ نهایی از مزایای تسهیلات (حسب مورد)
3- نظارت بر بازپرداخت تسهیلات:
نظارت بر پرداخت وصول تسهیلات وسود متعلقه به موجب این آئین نامه شامل مراحل زیر خواهد بود:
- ارسال نامه کتبی ازطرف صندوق به دریافت کننده تسهیلات جهت یادآوری موعد سررسید تسهیلات
- پیگیری وصول مطالبات درسررسید مقرر
امضاء اعضاء هیئت رئیسه :
رئیس ناظر ناظر منشی
3-2-5 گزارش گیری مالی نهایی ازمجموع فرایند مصرف تسهیلات وتحقق یافتن اهداف طرح
6) ابزار نظارت :
ابزار مورد استفاده جهت انجام نظارت عبارتند از:
الف) نیروی انسانی ، شامل :
1-ناظر صندوق براساس جایگاه تعریف شده طبق ماده 3 آئین نامه
2-نماینده معرفی شده ازطرف گیرنده تسهیلات جهت برقراری ارتباط وتعامل با ناظرصندوق
ب) گزارش گیری درمقاطع مختلف زمانی (براساس برنامه زمانبندی ارائه شده درطرح ) ازناظرین
7) هزینه نظارت :
بمنظور انجام موثرتر وکارآمدتر نظارت درصندوقهای غیردولتی، هزینه های مربوط به نظارت بایستی دربودجه سالیانه صندوق ها مورد لحاظ قرار گیرد.
8) ارزیابی نظارت :
پس ازاجرای صحیح نظارت ، براساس موارد ذکر شده دراین آئین نامه، نتایج حاصله مورد ارزشیابی قرارگرفته واهداف کمی وکیفی بدست آمده با آنچه (طرح ارائه شده توسط متقاضی) مورد انتظار بوده است مقایسه وعدم انطباق ها وانحرافات احتمالی از اهداف اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ارزیابی ها عبارتند از:
- ارزیابی کمی وکیفی : منظور از این ارزیابی ، میزان تحقق یافتن اهداف کمی وکیفی طرح مندرج درطرح می باشد.
2-8- ارزیابی اثرات اقتصادی واجتماعی طرح: منظور از این نوع ارزیابی ، اثرات بوجود آمده در ابعاد اقتصادی واجتماعی زیربخش حوزۀ فعالیت صندوق که از به اجرا درآمدن طرح ناشی شده است، می باشد.
این آئین نامه در 8 ماده درتاریخ 4/2/86 در هیئت مدیره صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی مازندران تصویب ودرتاریخ 5/2/86 به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید و ازمورخ 5/2/86 لازم الاجرا خواهد بود.
امضاء اعضاء هیئت رئیسه:
رئیس ناظر ناظر منشیتاریخ ثبت :