آیین نامه معاملاتبسمه تعالی

آئین نامه معاملات صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران

مقدمه :
منظور از معاملات ، کلیه معاملات مربوط به خرید ، فروش ، اجاره ، پیمانکاری وغیره می باشد که صندوق با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وفق اساسنامه انجام می دهد. اهم این معاملات عبارتند از :
1-خرید وفروش مواد مصرفی اعم از کالا یا خدمات به منظور تامین احتیاجات صندوق که برای اجرای موضوع فعالیت صندوق ضرورت دارد.
2-خرید، فروش، اجاره یا واگذاری اموال ویا معاوضه اموال وکالاهای مازاد براحتیاج یا فرسوده.
3-سایر فعالیتهای پیش بینی شده دراساسنامه
فصل اول : کلیات
ماده 1: کلیه معاملات صندوق، طبق ضوابط مندرج دراین آئین نامه وبر اساس مناقصه ومزایده انجام می گیرد. مگر درموارد ذیل که نیاز به مناقصه ومزایده نبوده وبا رعایت صرفه وصلاح صندوق بدون رعایت تشریفات مربوط به مناقصه ومزایده انجام خواهد شد :
الف : درمورد معاملاتی که با یکی از سهامداران صندوق انجام پذیرد.
ب : درمورد معاملاتی که خریدار یا فروشنده آنها انحصاراً دولت بوده و یا سایر خریداران وفروشندگان آنها انحصاری باشد.
فصل دوم : طبقه بندی معاملات
ماده 2: معاملات صندوق به شرح زیر طبقه بندی می شود :
الف- معاملات جزئی : این معاملات تا سقف ده میلیون ريال با تائید مدیرعامل وبرای یک بار درماه صورت میگیرد، برای معاملات بیش از یکبار درماه، اخذ مصوبه کمیسیون معاملات الزامی می باشد.
ب- معاملات متوسط : تا سقف یکصد میلیون ريال با تصویب کمیسیون معاملات وبا مسئولیت مدیرعامل صورت می گیرد.
ج- معاملات عمده : این معاملات به بالاتر از یکصد میلیون ريال اطلاق گردیده که پس از تصویب درکمیسیون معاملات وتصویب هیئت مدیره، ازطریق مناقصه ومزایده عمومی با مسئولیت مدیرعامل انجام خواهد گرفت.
فصل سوم : کمیسیون معاملات صندوق
ماده 3 : ترکیب اعضاء کمیسیون صندوق به شرح ذیل خواهد بود:
-مدیرعامل
-مدیریت امورمالی
-مدیریت امور اداری وپشتیبانی
-مدیریت امورحقوقی
-سه نفر ازاعضای هیئت مدیره صندوق به انتخاب هیئت مدیره که یک نفر ازآنان را بعنوان رئیس کمیسیون معاملات تعیین می نماید.
تبصره 1 : مصوبات کمیسیون با رأی اکثریت معتبر می باشد.
تبصره 2 : مدیریت اموراداری وپشتیبانی به عنوان دبیر کمیسیون وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 4 : کمیسیون معاملات حسب مورد می تواند از مشاورین وکارشناسان کارآمد درامور مربوط به معامله مورد نظر بدون حق رای درجلسات کمیسیون دعوت بعمل آورد.
فصل چهارم : مناقصه
ماده 5 : مناقصه ازدوطریق به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف- مناقصه محدود : برای معاملات موضوع بند ب ماده 2
ب- مناقصه عمومی : برای معاملات موضوع بند ج ماده 2
ماده 6 : چنانچه کمیسیون معاملات درصندوق تشکیل نشده باشد بررسی وتصویب انجام معاملات به عهده هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 7 : نمونه انجام مناقصه محدود
معاملات موضوع بند ب ماده 2 مربوط به خرید صندوق از طریق مناقصه محدود وبا اخذ استعلام کتبی از حداقل سه فروشنده واجد شرایط با تشخیص کمیسیون معاملات وخرید با کمترین بهاء وبهترین پیشنهاد صورت می گیرد.
ماده 8 : نحوه انجام مناقصه عمومی
معاملات موضوع بند ج ماده 2 پس از تایید کمیسیون معاملات وتصویب هیئت مدیره از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی انجام خواهد شد. درج موارد زیر درآگهی مناقصه الزامی می باشد.
1-ذکر کلیه مشخصات وشرایط مورد معامله
2-مدت قبول پیشنهادها درداخل کشور ازتاریخ انتشار کمتر از ده روز ودرمورد آگهی های خارج ازکشور کمتر از 60 روز نباشد.
3-میزان سپرده شرکت درمناقصه که حداقل 5 درصد کل برآورد شده باشد.
4-تعیین روز، ساعت ومحل قرائت پیشنهادها وهمچنین مجازبودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها درکمیسیون
5-محل توزیع نقشه ها وبرگ شرایط موضوع مناقصه ومشخصات آن درصورت لزوم
6-قید این نکته که شرکت درقبول ویا رد هریک از پیشنهادها مختار است.
7-پیشنهادها بایستی درپاکت لاک ومهر شده تسلیم شود.
ماده 9 : نحوه انجام مناقصه عمومی
معاملات موضوع بند ج ماده 2 از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی حداقل یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار تعیین شده توسط مجمع عمومی صندوق انجام خواهد شد.
تبصره 3 : انجام مراحل وتشریفات مناقصه به عهده کمیسیون معاملات و درصورت عدم تشکیل کمیسیون به عهده هیئت مدیره خواهد بود.
فصل پنجم- مزایده
ماده 10 : اولویت فروش اموال منقول وغیرمنقول متعلق به صندوق به اعضاء صندوق می باشد ودرچنین مواردی موضوع واطلاعات مربوط به اموال قابل فروش بطورکتبی به اطلاع اعضاء صندوق رسانیده شده ودرصورت عدم ارائه پیشنهاد ازسوی اعضای صندوق حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع جهت تصمیم گیری توسط مدیرعامل به کمیسیون معاملات ارجاع می شود
ماده 11 : نحوه انجام مزایده برای فروش اموال منقول وغیرمنقول متعلق به صندوق به این شرح می باشد :
الف- دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستری
ب- فروش اموال منقول وغیرمنقول درمورد معاملات متوسط وعمده به شرح مندرج درقسمت ب وج ماده 2 ازطریق انتشار آگهی درروزنامه ای که آگهی های شرکت درآن درج می گردد، منتشر خواهد شد.
تبصره 4 : انجام مراحل وتشریفات مزایده به عهده کمیسیون معاملات ودرصورت عدم تشکیل به عهده هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 12: چنانچه انجام معاملات صندوق ازطریق انعقاد قرارداد با طرف های خارجی انجام شود موضوع قرارداد باید درجلسه هیئت مدیره مطرح ومورد تصویب قرار گیرد.
فصل ششم- سایر مقررات
ماده 13: چنانچه انجام معامله خرید از طریق مناقصه محدود وعمومی امکان پذیر نباشد با پیشنهاد کمیسیون معاملات وتصویب هیئت مدیره معامله ازطریق ترک تشریفات مناقصه انجام خواهد شد.
ماده 14 : درکلیه معاملات ، حداقل سه استعلام وپیشنهاد ضروری است وچنانچه کمتر از سه مورد باشد وامکان افزایش آن نیز نباشد، تصمیم گیری در خصوص این معامله طبق ماده 13 این آئین نامه خواهد بود.
ماده 15 : هرگونه اصلاح وتغییراتی که در این آئین نامه لازم باشد به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق ویا هریک از اعضای مجمع با تصویب مجمع عمومی انجام خواهد شد.
ماده 16 : درصورت بروز هرگونه ابهامی ناشی از تفسیر این آئین نامه نظر اکثریت هیئت مدیره صندوق قابل اجرا می باشد.ولی هیئت مدیره مکلف است در اولین جلسه مجمع عمومی عادی درخواست نماید که در این خصوص رفع ابهام نماید.
این آئین نامه در 16 ماده و 4 تبصره در تاریخ ................... به تصویب هیئت مدیره ودرتاریخ ...................به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده ولازم الاجرا می باشد.


تاریخ ثبت :