اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیاساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)
فصل اول-کلیات
ماده 1) صندق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران (سهامی خاص)که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.
ماده 2) صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت می کند.
ماده 3) صندوق با تابعیت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ساری – بلوار امیرمازندرانی – خیابان وصال شیرازی- کوچه ششم است.
ماده 4) سرمایه اولیه صندوق 22/147/980/000 ریال است که به 2/234/798 سهم 10/000ریالی با نام تقسیم و از محل مشارکت تولیدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزی استان مازندران به میزان 1/139/763 سهم و وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان 1/095/035 سهم تأمین می شود.
ماده 5) هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم وکیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان مازندران است.
ماده 6) حدود عملیات و فعالیتهای صندوق:
1- اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران
2- دریافت کمک های مالی ،اعتبار و هرگونه تسهیلات از دولت ،بانکها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی
3- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی
4- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان مازندران در مواجهه با موقعیت های بحرانی
5- جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور افزایش توان مالی صندوق
6- کمک به مباحث و موضوعات تحقیقاتی مربوط به بخش کشاورزی
7- ایجاد شعبات و دفاتر شهرستانی در استان در صورت لزوم
8- ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت افزایش توان مالی صندوق
9- سایر عملیات و فعالیت های مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران
ماده 7) صندوق دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- بازرس قانونی
فصل دوم- مجمع عمومی
ماده 8) مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود
ماده 9) وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:
1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب تراز نامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد. هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تولیدکنندگان ،سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولیدکنندگان باشد.
5- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولیدکنندگان.
6- بررسی و تصویب شرایط و ضوابط اعطاء تسهیلات و ارائه خدمات صندوق.
7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
8- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت مقررات مربوط.
9- تصویب آئیین نامه های مالی و معاملاتی اداری،استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوط.
10- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.
ماده 10) جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یک بار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و بار دوم جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود.
تبصره: جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد و تضمینات آن با اکثریت آراء به تناسب سهام اتخاذ می شود.
فصل سوم- هیئت مدیره و مدیرعامل
ماده 11) هیئت مدیره صندوق دارای 7 عضو می باشد که از بین صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1: هیأت مدیره یک نفر را از میان خود بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب می نماید.
تبصره 2: هر یک از اعضاء هیأت مدیره باید به میزان 2 درصد از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارد و چنانچه سهام هر یک از آنان کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد نسبت مازاد آن می بایست سفته ارایه نمایند.
تبصره 3: جلسات هیئت مدیره ترجیحاً دو بار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره طی 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهد شد.
ماده 12) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است:
1- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2- تعیین برنامه و طرحهای صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق
3- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی ،اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی
4- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق
5- انتخاب و عزل مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه
6- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی
7- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع،مصارف،اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود ، با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب بودجه مصوب
8- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت ،موسسات و شرکتهای دولتی ،بانکها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ،تغییر ،تبدیل ،فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول صندوق و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط و حفظ صرفه و صلاح صندوق
9- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت بررسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی
10- بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولیدکنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده
11- ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود.
12- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعیین شده است.
تبصره: هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 13) مدیر عامل از میان اعضاء هیئت مدیره یا خارج از آن با رعایت ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدت 2 سال انتخاب می شودو انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 14) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است:
1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی
2- کلیه چکها ،اسناد و اوراق مالی،اعتباری،معاملاتی،تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است و درصورت لزوم با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره ،مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
3- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هر گونه دعوا کیفری،حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.
4- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب هیئت مدیره
5- تهیه بودجه سالانه ،ترازنامه،حساب سود و زیان ،گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره
6- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه هیئت مدیره
7- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره
8- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق
9- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.
10- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیرعامل قرار می دهد.
فصل چهارم- سایر مقررات
ماده 15) عضویت در صندوق اختصاص به تولیدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزی استان مازندران داشته و چنانچه هر یک از سهامداران از شمار تولیدکنندگان خارج شود بنابر تشخیص شرکت می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولید کنندگان واجد شرایط به موجب آئین نامه اجرای مربوطه که بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و انتخاب هئیت مدیره تنظیم خواهد شد اقدام نماید.
ماده 16) سهامداران بدو تأسیس مکلفند حداکثر تا 3 ماه از تاریخ تشکیل نسبت به پرداخت سهام تعهدی خود اقدام نمایند.هیئت مدیره مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
ماده 17) صندوق دارای یک بازرس قانونی و حسابرس مستقل از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یک بازرس اصلی و علی البدل از بین سهامداران است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان نمی توانند همزمان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باشند. وظائف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.
تبصره:وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.
ماده 18) سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر شهریور بعد خواهد بود.
ماده 19) ترازنامه،حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس ، از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.
ماده 20) انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می شود.
ماده 21) این اساسنامه در 21 ماده در تاریخ 1383/11/24به تصویب رسید.
تاریخ ثبت : 1396/04/19