آیین نامه کمیته تسهیلاتبه نام خدا

حضور محترم هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی مورخ ............ صندوق حمایت
ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران

با احترام، به پیوست آئین نامه پیشنهادی ساختار تشکیلاتی کمیته های تخصصی جانبی هیئت مدیره صندوق بمنظور پرهیز ازکژیها، تقویت راستیها وحمایت ازاصول وهمچنین بمنظور سهولت واجرای دقیق وظایف واهداف والای مشارکت مردمی و استفاده ازخرد جمعی، جهت تصویب تقدیم میگردد. شایان ذکر است اعضاء کمیته ها پس ازنظرخواهی واعلام اسامی علاقمندان وفعالان تعاونیها وتشکلهای عضو با نظر هیئت مدیره محترم انتخاب ومنصوب میگردند
هیئت مدیره

آئین نامه کمیته های تخصصی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران

ماده 1 :
کمیته های تخصصی صندوق که حسب ضرورت وبنا به تشخیص تشکیل خواهند شد عبارتند از:
واحد برنامه ریزی :
کمیته تخصصی تحقیق وتوسعه (کمیته اطلاعات- تحقیق وتوسعه )
کمیته تخصصی آموزش وترویج
کمیته تخصصی امورحقوقی (لابی مجلس- آئین نامه ها- قراردادهاو ...)
واحد اجرایی :
کمیته تخصصی بازرگانی(توزیع نهاده ها، فروش محصولات ، خریدمایحتاج موردنیازو...)
کمیته تخصصی پول واعتبار(جذب اعتبار- سرمایه گذاری- فرآوری وصنایع تکمیلی)
کمیته تخصصی بازرسی ونظارت
تبصره 1: حسب نیاز هریک از کمیته های ذکرشده درماده 1 دارای زیرکمیته های خاص خواهند بود ویا کمیته ها درهم ادغام خواهند شد.
ماده 2 :
تعداد اعضای هریک ازکمیته های تخصصی 3 یا 5 نفر خواهد بود.
امضاء اعضاء هیئت رئیسه
رئیس ناظر ناظر منشی

ماده 3 :
از بین اعضای کمیته یک نفر بعنوان رئیس و یک نفر بعنوان دبیر کمیته توسط اعضای کمیته انتخاب خواهند شد.
ماده 4 :
اعضای کمیته های تخصصی ازفعالان حرفه با تجربه حداقل 0ا سال دررشته مربوطه انتخاب میگردند.
تبصره 1 : موارد استثناء با نظر هیئت مدیره صندوق تصمیم گیری خواهد شد.
ماده 5 :
احکام رئیس ودبیر کمیته های تخصصی توسط مدیرعامل صندوق صادر خواهد شد.
ماده 6 :
حضور اعضاء در جلسات کمیته های تخصصی جهت اخذ تصمیم وصدور رأی الزامی است.
ماده 7 :
غایبین درجلسات کمیته های تخصصی مشمول مقررات مربوط به غیبت خواهند بود.
ماده 8:
غیبت غیرموجه هریک از اعضای کمیته های تخصصی به ترتیب به تشخیص رئیس کمیته ذیربط بیش از 3 جلسه متوالی یا 5 متناوب در سال به معنای انصراف از عضویت درکمیته مربوطه خواهد بود.
تبصره 1: درصورت فوت، انصراف، ازکارافتادگی واستعفاء هریک ازاعضای کمیته های تخصصی طبق مقررات اعلام شده دراین آئین نامه فرد جایگزین معرفی میگردد.
تبصره 2 :دبیرکمیته های تخصصی مسئول برگزاری جلسات، تنظیم صورتجلسات وحضور وغیاب اعضای کمیته وتهیه گزارش برای هیئت مدیره صندوق می باشد.
تبصره 3 : رئیس کمیته های تخصصی مسئول وپاسخگوی تصمیمات متخذه در کمیته به هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 9 :
روسای کمیته های تخصصی می توانند با هماهنگی هیئت مدیره صندوق از خدمات مشاوره ای گروههایا افراد حقیقی وحقوقی جهت انجام برخی ازطرحها، برنامه ها وسایرموارد ضروری استفاده کنند.
ماده 10 :
جلسات کمیته های تخصصی با حضور اکثریت (نصف به اضافه یک) اعضاء رسمیت می یابد.
ماده 11 :
مصوبات کمیته های تخصصی باآراء اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می رسد.


امضاء اعضاء هیئت رئیسه
رئیس ناظر ناظر منشی

ماده 12 :
مسئولین واحدهای برنامه ریزی واجرایی عهده دار تنظیم وبرگزاری جلسات کمیته های تخصصی و پیگیری مصوبات آن با هماهنگی هیئت مدیره یا مدیرعامل می باشند.
ماده 13 :
مدیرعامل صندوق موظف است دلایل ضرورت تشکیل هریک از کمیته های تخصصی را برحسب مورد به هیئت مدیره اعلام تا در جلسه هیئت مدیره اخذ تصمیم گردد.
ماده 14 :
درصورت نیاز از سایر متخصصین یا صاحب نظران به تشخیص روسای کمیته های تخصصی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات کمیته دعوت بعمل می آید.
ماده 15 :
وظایف کمیته های تخصصی، بررسی ، تحقیق، تدوین ، تنظیم واظهارنظر کارشناسی دقیق درمورد طرحها، برنامه هاوسایر موارد فنی تخصصی مسائل مبتلا به حرفه می باشد.
ماده 16 :
حق حضور وهزینه های شرکت در جلسات برابر مصوبه هیئت مدیره وقوانین ومقررات اداره کار محاسبه وپرداخت می گردد.
تبصره 1: در صورت نیاز به انجام تحقیق وتفحص وبازدید منطقه ای ، حق مأموریت وهزینه های ذیربط از محل اعتبارات مصوب وپس از تایید مدیرعامل قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 17 :
دربودجه سنواتی هیئت مدیره اعتبارات لازم برای موارد مندرج در ماده 16 پیش بینی می گردد.
ماده 18 :
در مواردی که انجام تحقیق وتفحص به درخواست شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور بررسی موضوع شکایت ارجاعی باشد پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط آئین نامه اداری ومالی بعهده شاکی و در موارد خاص و یا پس از تایید شکایت از محل واعتبارات صندوق و یا متشاکی تامین می گردد.
ماده 19 :
این آئین نامه در 19 ماده و 6 تبصره در تاریخ 4/2/86 توسط هیئت مدیره صندوق تصویب و در تاریخ ......................... به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده و از مورخ ..................... قابل اجرا است.


امضاء اعضاء هیئت رئیسه
رئیس ناظر ناظر منشیتاریخ ثبت :