اساسنامه شرکت خدمات کشاورزیبسمه تعالی


بخش اول

نام- هدف- موضوع- مدت ومرکز اصلی شرکت


ماده1) نام شرکت
نام شرکت عبارت است از شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه ..................... (سهامی خاص)
ماده 2) هدف شرکت
هدف شرکت عبارت است از : انجام امور تصدی گری وخدمات بخش کشاورزی استان
ماده3) موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است :
-    تهیه ، تأمین ، تدارک، خرید، توزیع، فروش ونگهداری مواد ومصالح ، ابزارآلات، ادوات، ماشین آلات ، تجهیزات ونهاده های زنجیره های تولید مرتبط با بخش کشاورزی وصنایع وابسته وپیوسته به آن
-    توسعه وبهبود بازار محصولات ،کالاهای کشاورزی وعنداللزوم ایجاد مراکز فروش ثابت وسیار
-    ارائه خدمات حمل ونقل وتخلیه وترخیص کالا از مرزهای زمینی ودریایی وهوایی با همکاری سازمانها ودستگاههای ذیربط

محل امضاء سهامداران

-    برگزاری، همکاری وشرکت در نمایشگاههای تخصصی داخلی وخارجی مرتبط با موضوع وفعالیتهای شرکت
-    ارائه خدمات فنی ومهندسی وتکنولوژیهای جدید درامورات زیربنایی وزیرساختهای تولیدی
-    ارائه خدمات وتسهیلات لازم بمنظور افزایش آگاهیهای تولیدکنندگان، فعالان وبهره برداران درجهت ارتقاء سطح مهارت ودانش فنی وحرفه ای آنان وانتقال یافته های پژوهشی کاربردی درسطح مزارع
-    انجام هرگونه خدمات مشاوره ای درامور فنی ومهندسی، اقتصادی، بازرگانی، تولید وصنایع وابسته وپیوسته بخش کشاورزی
-    دریافت هرگونه اعتبار ووام به شکل ريالی وارزی از کلیه بانکها ومؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی با رعایت مقررات مربوط
-    مشارکت مالی واعتباری با اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی وخارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به جز خرید سهام وسرمایه گذاری
-    انجام خدمات بیمه ای مرتبط با بخش کشاورزی وصنایع وابسته
-    انعقاد قرارداد با شرکتها، ارگانها، نهادها، سازمانها، واشخاص حقیقی وحقوقی دررابطه با موضوع وفعالیتهای شرکت
-    انجام سایر عملیاتی که درجهت تأمین اهداف وتحقق وظیفه قانونی موضوع وفعالیتهای شرکت تشخیص داده شود.
ماده 4) مدت شرکت
ازتاریخ تأسیس به مدت نامحدود

محل امضاء سهامداران
ماده 5) مرکز اصلی شرکت
مرکز اصلی شرکت ...........................................خیابان..........................................کوچه ..................شماره ..................... کدپستی....................................................
شرکت می تواند در صورت لزوم نسبت به ایجاد دفتر نمایندگی یا شعب درسایر نقاط اقدام نماید.

بخش دوم
سرمایه وسهام


ماده 6) سرمایه
سرمایه شرکت مبلغ000/000/000/4 ريال منقسم به 000/400 سهم 000/10 ريالی که تماماً از طرف سهامداران پرداخت گردیده است. کلیه سهام شرکت با نام است.
ماده7) انتقال سهام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت مجمع عمومی عادی، نقل وانتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود وبه امضای انتقال دهنده وانتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها برسد. نقل وانتقال سهام بدون رعایت تشریفات فوق وقانون تجارت ازدرجه اعنبار ساقط بوده وشرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او دردفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.


محل امضاء سهامداران


بخش سوم
مجامع عمومی


ماده8) انواع مجامع عمومی
الف- مجمع عمومی عادی، عادی بطورفوق العاده
ب- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 9) شرایط تشکیل مجامع عمومی واتخاذ تصمیم
تشریفات وشرایط مربوط به دعوت ، تشکیل ، رسمیت مجامع واتخاذ تصمیم آنها مطابق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
ماده 10) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لا اقل سالی یکبار حداکثر ظرف4 ماه ازتاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد وحق اتخاذ تصمیم در کلیه امور شرکت به جز آنچه بموجب قوانین صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد رادارد . جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته وتصمیمات آن با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 11) مجمع عمومی فوق العاده
 اتخاذ تصمیم درخصوص هرگونه تغییر درمواد اساسنامه یا درسرمایه شرکت یا انحلال وهمچنین درسایر مواردی که صریحاً درقانون تجارت به آن ارجاع شده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. جلسات آن با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته وتصمیمات آن همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
محل امضاء سهامداران

بخش چهارم
هیئت مدیره ومدیرعامل


ماده 12) هیئت مدیره
شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی ازبین صاحبان سهام برای مدت 2 سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.
تبصره 1: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عادی بلا مانع است.
ماده 13) رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره
ریاست هیئت مدیره به عهده نماینده دارنده بالاترین سهام شرکت است ویک نفر بعنوان رئیس از بین سایر انتخاب می شود ریاست رئیس ونایب رئیس بیش از مدت عضویت آن درهیئت مدیره نخواهد بود.
ماده 14) سهام وثیقه مدیران
هریک ازاعضای هیئت مدیره خود مالک حداقل یک درصد سهم ازسهام شرکت بوده وورقه سهام مزبور را به عنوان وثیقه وتضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود وبه صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه ازآن ازقبیل حق رأی ودریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود راازشرکت دریافت نکرده مذکور به عنوان وثیقه درصندوق شرکت باقی خواهد ماند.
ماده 15) جلسات هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره مرتباً تشکیل خواهد شد بطوریکه درطی یکماه حداقل دو جلسه منعقدگردد. درهرموقع که ضرورت ایجاب کند رئیس ونایب رئیس ویا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل می توانند با ذکر دستور جلسه به طور کتبی هیئت مدیره را دعوت نمایند . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی درصورت جلسه

محل امضاء سهامداران

تعیین وذکر گردد. در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که درجلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود . درهرحال فاصله بین جلسات هیئت مدیره نباید بیش از یک ماه بطول انجامد.
ماده 16) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره
جلسات درمرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد مگر آنکه حسب ضرورت وبا توافق کلیه اعضاء محل دیگری برای تشکیل برخی جلسات تعیین شود.
ماده 17) حدنصاب واکثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با حداکثر آراء حاضرین به شرط دارابودن رأی مثبت رئیس هیئت مدیره باشد، معتبر می باشد.
ماده 18) صورتجلسات هیئت مدیره
برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم وبه امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند وخلاصه ای از مذاکرات وهمچنین تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ ذکر ونظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند درج می گردد.
ماده 19) اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت وانجام هرگونه عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً درصلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

محل امضاء سهامداران

1-    اجرای اساسنامه شرکت دربرابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی
2-    تصویب آیین نامه های داخلی شرکت
3-    عزل ونصب مدیرعامل وتعیین حقوق ومزایای وی
4-    تهیه وتدوین وپیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت
5-    افتتاح حساب واستفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها وموسسات
6-    دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن
7-    تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجارتی
8-    عقد هرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ واقاله آن درمورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول وماشین آلات ومناقصه ومزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله کلیه عملیات عملیات ومعاملات
9-    مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی واختراع
10-    به امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک ووجوه در صندوق های دولتی وخصوصی واسترداد آنها
11-    تحصیل اعتبار ازبانکها وشرکتها وموسسات وهرنوع استقراض واخذ بودجه
12-    نمایندگی شرکت درمقابل سازمانهای دولتی وغیردولتی واشخاص حقیقی وحقوقی ومراجع قانونی واقامه دفاع وطرح هرگونه دعوی اعم ازکیفری- حقوقی وصدور اجرائیه یا هردعوی واقدامات دیگر در مراجع قضایی واجرایی با حق تعیین وکیل وتوکیل به غیر یا نمایندگی ونیابت وصلح وسازش وارجاع به داوری واسترداد دعوی با رعایت قوانین ومقررات مربوطه

محل امضاء سهامداران

13-    تنظیم خلاصه صورت دارائی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار وارائه آن به بازرس شرکت
14-    تنظیم صورت دارائی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت با رعایت مقررات قانونی
15-    دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها
16-    پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه برپنج درصد اندوخته موضوع قانون تجارت
17-    پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
18-    پیشنهاد اصلاح اساسنامه وافزایش یا کاهش سرمایه
ماده 20) پاداش اعضاء هیئت مدیره
مجمع عمومی عادی هرسال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصو.رت پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب خواهد نمود. علاوه بر آن می تواند مبلغی بعنوان حق حضور اعضای هیئت مدیره درجلسات پرداخت نماید.
ماده 21) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره
مسئولیت اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات قانون تجارت وقوانین جاریه کشور است.
ماده 22) مدیرعامل
هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی راازبین خود یا از خارج برای مدت 2 سال به مدیریت عاملی شرکت برگزیند وحدود واختیارات وی را تعیین کند . در هرحال انتخاب مدیرعامل باید بارأی مثبت رئیس هیئت مدیره باشد . درصورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل ا زمدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

محل امضاء سهامداران
تبصره 1:
شرایط انتصاب مدیرعامل :
1-    کارمند رسمی یا متعهد خدمت وزارتخانه ها، شرکتها وسازمانهای دولتی نباشد.
2-    داشتن حداقل 6 سال سابقه کارتجربی مرتبط یا 5 سال سابقه مدیریت
3-    داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر دریکی ازرشته های مرتبط با موضوع فعالیت صندوق
4-    داشتن مهارت وتخصص کافی درزمینه فعالیت مسایل مالی- بانکی واقتصادی
5-    نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
6-    دارای حسن شهرت درصنف مربوطه
7-    از اشخاص مذکور در ماده 126 قانون تجارت نباشد.
8-    داشتن توانایی جسمی وروانی لازم برای انجام کار

ماده 23) صاحبان امضای مجاز
کلیه چکها ، اسناد واوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری وتعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ودرصورت عدم حضوررئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایر اسناد ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است.

محل امضاء سهامداران

ماده 24) ترتیب انتخاب واختیارات بازرس قانونی
مجمع عمومی یک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس قانونی باید درباره صحت صورت دارائی وصورت حساب دوره عملکرد وحساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند وهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران دراختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند وگزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند.
گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی وترازنامه وحساب سود وزیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 1:
درصورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی ویا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه اورا بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده 25) اختیارات بازرس
بازرس اصلی یا حسب مورد بازرس علی البدل می تواند می تواند در هر موقع رسیدگی وبازرسی لازم را انجام داده واسناد ومدارک واطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قراردهد.بطوریکه درروند کارهای اجرایی شرکت خللی وارد نیاید.
ماده 26) مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت واشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت می باشد.

محل امضاء سهامداران
ماده27)حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی وبازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید وتا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.
ماده 28) معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی ویا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم ویاغیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش ششم
سال مالی وحسابهای شرکت


ماده 29) سال مالی
سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می شود وروز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد.اولین سال مالی شرکت ازتاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 30) صورتحساب شش ماهه
هیئت مدیره باید طبق مفاد قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی وقروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس ارائه دهد.
ماده 31) حسابهای سالانه
هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هرسال مالی طبق مفاد قانون تجارت صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسنناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس ازرسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
محل امضاء سهامداران
ماده 32) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب ها وصورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده ئاازترازنامه وحساب سود وزیان شرکت رونوشت بگیرد.
ماده 33) اقلام ترازنامه استهلاکات
ارزیابی دارائی های شرکت طق موازین واصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. درترازنامه باید استهلاک اموال واندوخته های لازم درنظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک واندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه درنتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی وخواه بعلل دیگر در استهلاکات منظور گردد، برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی وزیانها وهزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تبصره 1: تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ درذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 35) تقدیم ترازنامه
ترازنامه هرسال مالی باید حداکثر ظرف مدت مقرر پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گرددبه نحوی که امکان برگزاری مجمع عمومی درظرف زمانی معینه مقدور باشد.
ماده 36) مفاصا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.
ماده 37) سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله درهمان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها واستهلاکات واندوخته ها
محل امضاء سهامداران
ماده 38) اندوخته قانونی واختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده درسالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مفاد قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.
ماده 39) سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قیل واندوخته قانونی مذکور درماده فوق وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هفتم
انحلال وتصفیه


ماده 40) انحلال
شرکت در موارد زیر منحل می شود:
1-    در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق مقررات مقرر در قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور ورأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و بارعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد.

محل امضاء سهامداران

2-    در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا جمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را ازدادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
3-    در موارد مذکور در قانون تجارت
تبصره 1: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید باید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه ، صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 41 ) هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه در قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخش هشتم
متفرقه


ماده 42) موارد پیش بینی نشده
در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است قانون تجارت وسایر مقررات موضوعه مجری خواهد بود.
ماده 43) این اساسنامه در 43 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ .......................................... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید وذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران


تاریخ ثبت : 1391/06/29