<div style="direction: rtl;"><h2><a href="http://mazraehdaran.com/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C/4830-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C">اهمیت دامپروری</a></h2><p><br /></p><p>بكارگیری حیوانات در مزرعه به بازیافت مواد غذایی كمك می كند. ضایعات غذایی مانند كاه، بیوماس( توده زنده) موجود در حاشیه مزارع و یا ضایعات آشپزخانه می‌تواند بعنوان یك منبع غذایی ارزان با قابلیت دسترسی آسان مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال تا حد ممكن باید به منظور افزایش باروری خاك به مزرعه برگردانده شود.<br />تولیدات حیوانات مانند شیر، گوشت، تخم مرغ هم می‌تواند برای افراد خانواده استفاده شود و هم به فروش برسند در نتیجه منبع درآمد كمی برای كشاورز به حساب می‌آید.<br /><br />دلایل نگهداری حیوانات مزرعه ای<br />تعدادی از حیوانات مزرعه‌ای دارای عملكردهای چندگانه‌ای هستند كه می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:<br />• تولید كود : كه مهمترین ماده برای باروری خاك است.<br />• عملكرد تولیدی آنها مانند شیر، تخم مرغ برای فروش یا مصرف شخصی كه بطور مداوم صورت می‌گیرد.<br />• باعث بازیافت ضایعاتی مثل كاه و ضایعات آشپزخانه‌ای می‌شود.<br />• بكارگیری حیوانات باركش برای شخم زدن و حمل و نقل<br />• تولید گوشت، چرم، پر و شاخ<br />• بعنوان سرمایه و پول محسوب می‌شوند.<br />• كمك به كنترل آفات (برای مثال سگ‌ها) و مدیریت علف‌های هرز (مثال چریدن در زمین‌ های بایر)<br />• استفاده در مراسم مذهبی و فرهنگی (برای تشریفات و یا كسب شهرت)<br />• تولدی نتاج برای فروش یا پرورش<br />اهمیت هر كدام از این نقش‌‌ها از حیوانی به حیوان دیگر و از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر متفاوت است كه آن هم بستگی به هدف‌های شخصی هر كشاورز دارد.</p><p>منبع: mazraehdaran.com&nbsp; <br /></p></div>

اهمیت دامپروری


بكارگیری حیوانات در مزرعه به بازیافت مواد غذایی كمك می كند. ضایعات غذایی مانند كاه، بیوماس( توده زنده) موجود در حاشیه مزارع و یا ضایعات آشپزخانه می‌تواند بعنوان یك منبع غذایی ارزان با قابلیت دسترسی آسان مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال تا حد ممكن باید به منظور افزایش باروری خاك به مزرعه برگردانده شود.
تولیدات حیوانات مانند شیر، گوشت، تخم مرغ هم می‌تواند برای افراد خانواده استفاده شود و هم به فروش برسند در نتیجه منبع درآمد كمی برای كشاورز به حساب می‌آید.

دلایل نگهداری حیوانات مزرعه ای
تعدادی از حیوانات مزرعه‌ای دارای عملكردهای چندگانه‌ای هستند كه می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
• تولید كود : كه مهمترین ماده برای باروری خاك است.
• عملكرد تولیدی آنها مانند شیر، تخم مرغ برای فروش یا مصرف شخصی كه بطور مداوم صورت می‌گیرد.
• باعث بازیافت ضایعاتی مثل كاه و ضایعات آشپزخانه‌ای می‌شود.
• بكارگیری حیوانات باركش برای شخم زدن و حمل و نقل
• تولید گوشت، چرم، پر و شاخ
• بعنوان سرمایه و پول محسوب می‌شوند.
• كمك به كنترل آفات (برای مثال سگ‌ها) و مدیریت علف‌های هرز (مثال چریدن در زمین‌ های بایر)
• استفاده در مراسم مذهبی و فرهنگی (برای تشریفات و یا كسب شهرت)
• تولدی نتاج برای فروش یا پرورش
اهمیت هر كدام از این نقش‌‌ها از حیوانی به حیوان دیگر و از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر متفاوت است كه آن هم بستگی به هدف‌های شخصی هر كشاورز دارد.

منبع: mazraehdaran.com