<div style="direction: rtl;">ریزش گل و میوه مرکبات در بهار و تابستان اتفاق می افتد. در کل سه طیف ریزش داریم: <br /><br />1- ریزش در زمان لقاح (گرده افشانی): زمانی اتفاق می افتد که درخت پر از گل است به طوری که برگهایش مشخص نیست و سرتا پا سفید است ولی به مرور زمان گلها ریزش میکند. در مرکبات 98% گل باید ریزش کند که این مسئله از نظر علمی اثبات شده است. 1 تا 2 درصد گل باید بماند تا محصول مورد نظر ما تولید گردد. برای جلوگیری از ریزش، احتیاج به گرده افشان داریم. میوه هایی مانند تامسون یا نارنگی کلمانتین (یافا) که دگر گرده افشان هستند حتماً باید گرده افشان داشته باشند، که هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ علمی به نفع درخت است. از جمله گرده افشانها می توان نارنج و نارنگی دانسی را نام برد. نارنگی دانسی بین درختان کاشته می شود و در موقع تلقیح گرده های مورد نیاز درختان را فراهم می کنند. گرده مورد نظر توسط باد یا زنبور عسل روی مادگی هدایت می شود و وقتی لقاح صورت گرفت باعث پایداری گل و مانع از ریزش آن می شود. در باغاتی که زنبور عسل وجود دارند به ندرت ریزش گل پیش می آید چون گرده افشانی به خوبی صورت می گیرد.<br />2- ریزش بعد از گل: که این ریزش زمانی اتفاق می افتد که میوه ها اندازه فندق شده اند. دلیل ریزش در این مرحله گاهی اوقات به اندازه درخت برمی گردد. 1 تا 2 درصد گلها باید به میوه تبدیل شود، در غیر اینصورت چون درخت دیگر توانایی لازم برای نگه داری میوه را ندارد باید ریزش دهد که کاملاً طبیعی است. البته گاهی اوقات ریزش به مسائل خاکی، آبی، تغذیه ای، بادهای گرم و آبیاری نامنظم بستگی دارد. همه این عوامل گیاه را دچار شوک کرده و باعث ریزش میوه می شود. راه حل مناسب جهت جلوگیری از این ریزش این است که در موقع استفاده از ادوات کشاورزی به ریشه آسیب وارد نشود. <br />3- ریزش پیش از برداشت (شهریور و مهر): که به تنش ها بر می گردد. بنابراین باید شرایط آبیاری و خاک مساعد باشد. در اواخر فصل پاییز بارندگی زیادی داریم. یک سری از قارچها که داخل خاک وجود دارند (خاکزی هستند)، در اثر ساییده شدن شاخه ها به زمین، اسپور های قارچ روی گیاه آمده و باعث آلودگی آن می شود و در نهایت میوه ریزش می کند که با هرس می توان این ریزش را تحت کنترل قرار داد.<br /><br />منبع: baghdaranemazandaran.com<br /></div>
ریزش گل و میوه مرکبات در بهار و تابستان اتفاق می افتد. در کل سه طیف ریزش داریم:

1- ریزش در زمان لقاح (گرده افشانی): زمانی اتفاق می افتد که درخت پر از گل است به طوری که برگهایش مشخص نیست و سرتا پا سفید است ولی به مرور زمان گلها ریزش میکند. در مرکبات 98% گل باید ریزش کند که این مسئله از نظر علمی اثبات شده است. 1 تا 2 درصد گل باید بماند تا محصول مورد نظر ما تولید گردد. برای جلوگیری از ریزش، احتیاج به گرده افشان داریم. میوه هایی مانند تامسون یا نارنگی کلمانتین (یافا) که دگر گرده افشان هستند حتماً باید گرده افشان داشته باشند، که هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ علمی به نفع درخت است. از جمله گرده افشانها می توان نارنج و نارنگی دانسی را نام برد. نارنگی دانسی بین درختان کاشته می شود و در موقع تلقیح گرده های مورد نیاز درختان را فراهم می کنند. گرده مورد نظر توسط باد یا زنبور عسل روی مادگی هدایت می شود و وقتی لقاح صورت گرفت باعث پایداری گل و مانع از ریزش آن می شود. در باغاتی که زنبور عسل وجود دارند به ندرت ریزش گل پیش می آید چون گرده افشانی به خوبی صورت می گیرد.
2- ریزش بعد از گل: که این ریزش زمانی اتفاق می افتد که میوه ها اندازه فندق شده اند. دلیل ریزش در این مرحله گاهی اوقات به اندازه درخت برمی گردد. 1 تا 2 درصد گلها باید به میوه تبدیل شود، در غیر اینصورت چون درخت دیگر توانایی لازم برای نگه داری میوه را ندارد باید ریزش دهد که کاملاً طبیعی است. البته گاهی اوقات ریزش به مسائل خاکی، آبی، تغذیه ای، بادهای گرم و آبیاری نامنظم بستگی دارد. همه این عوامل گیاه را دچار شوک کرده و باعث ریزش میوه می شود. راه حل مناسب جهت جلوگیری از این ریزش این است که در موقع استفاده از ادوات کشاورزی به ریشه آسیب وارد نشود.
3- ریزش پیش از برداشت (شهریور و مهر): که به تنش ها بر می گردد. بنابراین باید شرایط آبیاری و خاک مساعد باشد. در اواخر فصل پاییز بارندگی زیادی داریم. یک سری از قارچها که داخل خاک وجود دارند (خاکزی هستند)، در اثر ساییده شدن شاخه ها به زمین، اسپور های قارچ روی گیاه آمده و باعث آلودگی آن می شود و در نهایت میوه ریزش می کند که با هرس می توان این ریزش را تحت کنترل قرار داد.

منبع: baghdaranemazandaran.com