نظرهای ثبت شدهآگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)


     
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره : 5966 شناسه ملی 1760335280

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران (سهامی خاص) می رساند ، که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 11 و 12 صبح روز سه شنبه 95/06/16 طبق انتشار آگهی بشماره 10670 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به آدرس : ساری سالن اجتماعات ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید ، تا با در دست داشتن معرفینامه از تشکل خود ( به انضمام شماره ثبت ،شناسه ملی و تاریخ ثبت شرکت ،کدملی و تاریخ تولد روز/ماه/سال نماینده) و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف) دستورات جلسه مجمع عمومی عادی
1) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت
2)بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور سال 1395
3) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی ،منتهی به پایان شهریور 1396
ب)دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1) اصلاح ماده 10 اساسنامه صندوق
ضمناً گزارش اصلاحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

((هیات مدیره))
تاریخ خبر : 1401/01/30 تعداد دفعات بازدید : 2777  چاپ خبر


: نام
  : پست الکترونیک
: متن پیام
2+ 5
: کد امنیتی

ثبت نظر