آب و هوای شهرستان :    نمایش
پیش بینی آب و هوای .ساری
وضعیت جوی
تصویر وضعیت جوی جاری
وضعیت جوی جاری خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی امروز خطا در دریافت اطلاعات
دمای جاری (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
طلوع و غروب
طلوع آفتاب خطا در دریافت اطلاعات
غروب آفتاب خطا در دریافت اطلاعات
اتمسفر
رطوبت (درصد) خطا در دریافت اطلاعات
میزان دید (کیلومتر) خطا در دریافت اطلاعات
فشار هوا (میلی بار) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت فشار هوا خطا در دریافت اطلاعات
باد
دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
درجه جهت باد خطا در دریافت اطلاعات
سرعت (کیلومتر در ساعت) خطا در دریافت اطلاعات
آب و هوای فردا
تصویر وضعیت جوی
وضعیت جوی فردا خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
تصویر وضعیت جوی
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی خطا در دریافت اطلاعات
تصویر وضعیت جوی
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی خطا در دریافت اطلاعات
تصویر وضعیت جوی
حداقل دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما (سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی خطا در دریافت اطلاعات