آیین نامه اعتبارسنجی


آيين نامه اعتبار سنجي اعضاي
صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي.......................

در راستاي رتبه بندي كردن اعضا صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي...................و نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات و همچنين اعمال مديريت بهينه بر منابع صندوق، اين آيين نامه با در نظر گرفتن موارد مندرج در آن ارائه مي گردد.
ماده 1 : حضور در مجمع عمومي
با توجه به اهميت مجمع عمومي عادي در تصميمات اساسي تشكل هاي عضو صندوق ،نسبت حاضرين داراي اهميت بوده و امتيازاتي به شرح زير به آن تعلق مي گيرد: كل اعضارديف
درصد اعضاي حاضر
امتياز
11003
270-992
350-691
4كمتر از 500

ماده 2: تشكيل جلسه مجمع عمومي
به زمان تشكيل جلسات مجمع عمومي كه به موقع يا با تاخير انجام مي گيرد امتيازاتي به شرح زير تعلق مي گيرد :
رديف
زمان تشكيل
امتياز
1در تاريخ مورد نظر 2
2با تاخير 15 روزه 1
3با تاخيربيش از 15 روز0

ماده 3:وضعيت هيئت مديره
به انتخاب به موقع اعضاي هيئت مديره امتيازاتي به شرح زيرتعلق مي گيرد :رديفهيات مديرهامتياز
1انتخاب به موقع اعضاي هيات مديره2
2عدم انتخاب در وقت مقرر0

ماده 4- برگزاري جلسات هيات مديره
براي برگزاري جلسات هيات مديره و تعداد آنها امتيازاتي به شرح جدول زير تعلق
مي گيرد.
رديفجلساتامتياز
1برگزاري همه جلسات پيش بيني شده3
2برگزاري بيش از 70 درصد جلسات2
3برگزاري از 50-70 درصد جلسات1
4برگزاري كمتر از 50 درصد جلسات0
ماده 5- ارائه گزارش بازرس
وجود بازرس و ارائه گزارش آن درمجمع امتيازي به شرح زير تعلق مي گيرد:
رديفارائه گزارشامتياز
1تهيه و ارائه حداقل يك گزارش 1
2عدم ارائه گزارش0
ماده 6- سابقه حضور مدير عامل در تشكل
مدت زمان سابقه حضور مدير عامل در يك دوره ارزيابي امتيازاتي براي تشكل به شرح زير به همراه دارد
رديفمدت زمان حضورامتياز
1حضور در 12 ماه1
2حضور كمتر از دوازده ماه5/0


ماده 7 - وضعيت و ميزان سواد مدير عامل
ميزان سواد مدير عامل با در نظر گرفتن درجه آن، در تصميم گيري و اداره تشكل امتيازاتي به شرح زير دارد
رديفميزان سواد مدير عاملامتياز
1ديپلم1
2فوق ديپلم5/1
3ليسانس2
4فوق ليسانس5/2
5دكتري3

ماده 8- سابقه مدير عامل
سابقه مدير عامل بر اساس فرمول زير محاسبه مي شود و حداكثر امتياز 5/2 خواهد بود.
سابقه مدير عامل
20 سال

ماده 9 - وضعيت ساختمان تشكل
داشتن يا نداشتن محل كار مختص به تشكل داراي امتيازي به شرح زير مي باشد.
رديفساختمانامتياز
1داشتن ساختمان و محل كار1
2نداشتن ساختمان و محل كار0

ماده 10- تعداد بهره برداران عضو نسبت به كل بهره برداران همان بخش
ميزان بهره برداران تحت پوشش تشكل نسبت به كل بهره برداران مشغول در همان بخش در حوزه جغرافيائي تشكل داراي امتيازاتي به شرح جدول زير مي باشد.
رديفدرصد اعضاء به كل همان بخشامتياز
170-1002
250-695/1
3كمتر از 501

ماده 11- نرم افزار مالي و اداري
داشتن نرم افزار مالي و اداري در راستاي توسعه تشكل داراي امتياز به شرح جدول زير مي باشد

رديفنرم افزار مالي و اداريامتياز
1داشتن نرم افزار مالي3
2نداشتن نرم افزار مالي0
3داشتن نرم افزار اداري5/1
4نداشتن نرم افزار اداري0

ماده 12 - حضور مدير عامل يا مسئول مالي
حضور مدير يا مسئول مالي با توجه به حضور آن در يك دوره 12 ماهه مالي محاسبه مي شود و حداكثر داراي 3 امتياز براي تشكل مي باشد.

ماده 13- دفاتر قانوني صورتهاي مالي
داشتن دفتر كل مالي و صورت هاي مالي براي تشكل امتيازي به شرح زير دارد
رديفدفاتر كل و صورت ماليامتياز
1داشتن دفاتر قانوني3
2نداشتن دفاتر قانوني0
3ارائه به موقع صورت مالي حسابرسي شده6
4عدم ارائه صورت مالي حسابرسي شده0

ماده 14- نسبت مالكانه
نسبت مالكانه از تقسيم سرمايه حقوق صاحبان سهام بر كل دارائي ها حاصل مي شود كه داراي امتيازاتي به شرح زير براي تشكل ها مي باشد.
رديفميزان نسبت مالكانهامتياز
1بيشتر از 5/05
2از 4/0 تا 49/03
3از 3/0 تا 30/02
4كمتر از 3/01

ماده 15- نسبت كل بدهي
با توجه به نسبت كه عبارتست از كل بدهي ميزان امتيازات در جدول محاسبه و ارائه شده است.
ارزش ويژه
رديفميزان نسبت كل بدهيامتياز
15/0 و بيشتر5
24/0 تا 49/03
33/0 تا 39/0 2
4كمتر از 3/0 1


ماده 16- نسبت آني
با توجه به نسبت كه عبارتست از موجودي كالا - دارائي هاي جاري ميزان امتيازات در جدول محاسبه و ارائه شده/ بدهي هاي بلند مدت

رديفميزان نسبت آنيامتياز
11 و بيشتر6
275/0 تا 99/04
350/0 تا 74/02
4كمتر از 5/0 1

ماده 17- نسبت جاري
با توجه به نسبت جاري كه عبارتست از دارائي هاي جاري و از ترازنامه عضو قابل استخراج
بدهي هاي جاري
است ، جدول امتيازات به شرح زير خواهد بود :
رديفعدد نسبت جاريامتياز
12 و بيشتر4
25/1 تا 99/1 3
3كمتر از 5/1 2


ماده 18- سود جاري
با توجه به نسبت جاري كه عبارت است از سود خالص و از ترازنامه عضو قابل استخراج
ارزش ويژه
مي باشد .

رديفنسبت سود دوره به ارزش ويژهامتياز
115 درصد و بيشتر4
210 تا 14 درصد3
35 تا 9 درصد2
4كمتر از 5 درصد0

ماده 19- ميزان كارائي
با توجه به ميزان كارائي كه عبارتست از فروش محصول و از ترازنامه عضو قابل استخراج است،
كل دارائي ها
جدول امتيازات به شرح زير خواهد بود.

رديفميزان كارائيامتياز
12 و بيشتر6
2از5/1 تا 9/1 5
3از 1/1 تا 4/1 3
4از 5/0 تا 12
5كمتر از 5/0 1ماده 20 - دوره وصول مطالبات
دوره وصول مطالبات عبارت است از متوسط مطالبات * 365 ( هر چقدر ميزان دوره مطالبات
فروش
كمتر باشد داراي امتياز بيشتري است. )

رديفدوره وصول مطالباتامتياز
160 روز وكمتر4
261 روز تا 90 روز3
391 روز تا 120 روز2
4از 121 روز تا 150 روز1
5بيشتر از 150 روز0

ماده 21 - خوش حسابي
با توجه به چگونگي تعاملاتي كه عضو با صندوق داشته و نيز بر حسب ايفاي تعهدات خود در بازپرداخت بموقع تسهيلات ،امتيازاتي به شرح زير به هر عضو تعلق مي گيرد :


رديفوضعيت باز پرداخت تسهيلاتامتياز
1بازپرداخت به موقع10
2تاخير تا 15 روز4
3تاخير تا 1 ماه2
4بالاتر از 1 ماه0

تبصره : در صورتي كه تعداد تسهيلات بيشتر از يك فقره باشد ،متوسط آن مورد محاسبه قرار مي گيرد.
ماده 22 - ايفاي تعهدات
بر اساس نحوه انجام تعهدات عضو به شرح پيش بيني شده در طرح توجيهي كه عضو در هنگام دريافت تسهيلات به صندوق ارائه كرده و همچنين تعهداتي كه در قرارداد في مابين در جهت نحوه مصرف كردن تسهيلات در راستاي طرح ارائه شده به صندوق ميدهد ،درپايان هر فقره تسهيلات امتيازاتي به شرح زير به جدول زير تعلق مي گيرد :
رديفميزان ايفاي تعهداتامتياز
190 تا 100 درصد8
280 درصد6
350 تا 79 درصد4
4كمتر از 50 درصد0

تبصره :در صورتي كه تعداد تسهيلات بيشتر از يك فقره باشد ،متوسط آن محاسبه مي شود .

ماده 23- رضايتمندي صندوق
رضايتمندي صندوق از تشكل ها بر اساس جدول زير داراي امتياز بوده كه به تشكل ها تعلق مي گيرد:
بر اساس نحوه انجام تعهدات عضو به شرح پيش بيني شده در طرح توجيهي كه عضو در هنگام دريافت تسهيلات به صندوق ارائه كرده و همچنين تعهداتي كه در قرارداد في مابين در جهت نحوه مصرف كردن تسهيلات در راستاي طرح ارائه شده به صندوق ميدهد ،درپايان هر فقره تسهيلات امتيازاتي به شرح زير به جدول زير تعلق مي گيرد :


رديفرضايتمنديامتياز
1داشتن پرونده مدون-نظارت بر مصرف تسهيلات و توزيع منطقي خدمات3-1
2نداشتن پرونده مدون-نظارت بر مصرف تسهيلات و توزيع نا مناسب خدمات0


ماده 24- در صورت داشتن فعالیت موثر و فراگیر در امور طرح های سرمایه گذاری اعتباری به شرح جدول زیر به تشکل تعلق می گیرد:

ردیفرضایت مندیامتیاز
1داشتن فعالیت موثر و فراگیر و طرح های سرمایه گذاری8-1
2نداشتن فعالیت موثر و فراگیر و طرح های سرمایه گذاری0


ماده 25- امتیاز بندی و ضریب
با توجه به امتیازات مندرج در این آیین نامه امتیازی را که هر عضو بدست می آورد در جدول زیر از ضریب بهره مندی مربوط به آن بهره مند خواهد شد.
امتیاز
رتبه
ضریب بهره مندی

90-100ممتاز
1-2 برابر متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل صندوق
2- معرفي به بانك
3- تضمين تا سه برابر سرمايه توديع شده نزدصندوق به بانك
4- اخذ تضمين آسان توسط صندوق
5- پذيرفتن ضمانت افراد ديگر تا ميزان سرمايه سهام دار

75-89درجه 1
1- 5/1 برابر متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل صندوق
2- معرفي به بانك
3- تضمين تا دوبرابر سرمايه توديع شده نزدصندوق به بانك
4- اخذ تضمين توسط صندوق
5- پذيرفتن ضمانت افراد ديگر تا50% ميزان سرمايه سهام دار

60-74درجه 2
1-معادل متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل صندوق
2- معرفي به بانك
3- تضمين برابر سرمايه توديع شده نزدصندوق به بانك
4- اخذ تضمين توسط صندوق

40-59درجه 3
1- 70% متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل صندوق
2- معرفي به بانك
3- اخذ تضمين توسط صندوق

کمتر از 40درجه 4
1- 50%متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل صندوق
2- اخذ تضمين توسط صندوق
3-تعويق در پرداخت تسهيلات( حداقل يك دوره 3ماهه)
امتيازات و خدمات صندوق به سهامداران بر حسب رتبه اكتسابي


تاریخ ثبت :