آیین نامه امور استخدامیبسمه تعالی


«آئین نامه امور استخدامی و اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران»


ماده 1- امور استخدامی و اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران تابع مقررات اساسنامه ذیربط و این آئین نامه می باشد.
ماده 2- افراد مورد نیاز صندوق در اجرای ماده 7 قانون کار به یکی از طرق زیر استخدام می شوند:
1-2 قراردادی با مدت موقت
2-2 قراردادی با مدت غیرموقت
ماده 3- مدیر عامل صندوق در صورت نیاز به جذب نیروی ا نسانی از طرق مختلف افراد واجد شرایط را انتخاب و به هیأ ت مدیره پیشنهاد نماید تا در صورت تصویب به ا ستخدام فرد یا افراد مورد نظر اقدام گردد.
- تبصره«1» در صورتیکه تعداد متقاضیان یا افراد معرفی شده بیش از تعداد مورد نیاز باشد از طریق آزمون یا مصاحبه جذب صورت گیرد.
- تبصره «2» افراد بومی با شرایط مساوی دارای اولویت می باشند.
ماده 4- افراد داوطلب استخدام در شرکت باید علاوه بر داشتن دانش لازم در زمینه شغل مورد تقاضا دارای شرایط عمومی زیر نیز باشند:
1-4 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2-4 انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن برگ معافیت دائم(برای آقایان)
3-4 داشتن حداقل 20سال سن
4-4 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
5-4 معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران
6-4 نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
7-4 برخورداری از سلامت جسمی و روانی مناسب با شغل مربوطه و عدم اعتیاد به مواد مخدربه تشخیص مراجع ذیصلاح- تبصره «1» احراز پست حسابداری یا اداری حداقل داشتن دیپلم با سه سال سابقه کار در رشته مربوطه ضروری است.
ماده5- هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره علاوه بر وظایف خاص سمت خود در هیأت مدیره با تصویب و ابلاغ هیأت مدیره عهده دار انجام وظایف معینی گردد،در صورت پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت حق الزحمه مناسب با خدمات ارائه شده بلامانع می باشد.
ماده6- مشاغل مورد نیاز صندوق تشکیلات اداری و پرسنلی و وظایف هر شغل و اموری از این قبیل با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 7- حقوق، مزایا،فوق العاده شغل،حق مأموریت،حق جذب،اضافه کار،پاداش،عیدی مستخدمین صندوق و هر گونه پرداختهای دیگر از این قبیل با رعایت ضوابط و مقررات قانون کار و مصوبات مجامع عمومی بوسیله هیأت مدیره تعیین و پس از کسر کسورا ت قانونی پرداخت می گردد.
ماده8-هیأت مدیره می تواند برای تصدی مشاغل به هنگام انعقاد قراردادبا درج شرط ضمن عقد، متقاضیان استخدام را در اجرای ماده «11» قانون کار بطور آزمایشی استخدام نماید. در صورتیکه در پایان مدت آزمایشی خدمات متقاضی رضایت بخش تشخیص داده شود، استخدام قطعی وی بلا اشکال خواهد بود. در غیر این صورت در اجرای شرط مذکور نسبت به فسخ قرارداد اقدام و حقوق و مزایای مدت خدمت طرف قرارداد مطابق قانون مذکور و دیگر مقررات قانون کار پرداخت گردد.
- تبصره- هیأت مدیره صندوق پس از اتمام دوره آزمایشی و در صورت رضایت از کار مستخدم مکلف است دوره آموزشی شغلی متناسب با کاری که مستخدم به آن گمارده شده را برگزار نماید.
ماده9- افرادی که در مشاغلی از قبیل انبارداری،صندوق داری و غیره که دارای ابوابجمعی می باشد، منصوب می شوند می بایست به میزان ابوابجمعی و نوع کاری که به آنها رجوع می شود با تعیین هیأت مدیره وجه الضمان،وثیقه ملکی و یا تضمین معتبر دیگر بسپارند.
- تبصره«1» وثیقه ملکی مورد تعیین می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد.
ماده10- ساعت کار در اجرای ماده 51 قانون کار در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
- تبصره«1» با توافق صندوق با کارکنان یا نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می توان ساعت کار را در بعضی روزهای هفته کمتر از میزان مقررو در دیگر روزها اضافه برمیزان تعیین کرد به شرطی که مجموع ساعت کار در هفته از44ساعت تجاوز ننماید.
- تبصره«2» به مستخدمین که طبق دستور و گواهی مدیر عامل یا هیأت مدیره در غیر ساعات موظف صندوق کار اضافی انجام می دهند به مأخذ 40درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار،اضافه کارپرداخت می گردد.
- تبصره«3» میزان ساعات کار اضافه به مستخدم با توافق طرفین نباید از 4ساعت در روزتجاوز نماید،مگر در موارد استثنایی مقرردر قانون کار
ماده11- ایام مرخصی استحقاقی کارکنان با استفاده از حقوق و مزایامی باشد. تاریخ استفاده از مرخصی با توافق هیأت مدیره(یا مدیرعامل) و کارمند تعیین می گردد.
ماده12- روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی کشور با استفاده از حقوق و مزایا می باشد،ولی جزء ایام مرخصی مستخدمین محسوب نمی گردد.
ماده13- روز جمعه تعطیل رسمی کارکنان با استفاده از حقوق و مزایا می باشدو کارکنانی که به هر عنوان طبق دستور مدیر عامل و یا هیأت مدیره در روزجمعه کار نمایداجرای تبصره «1» ماده «62» قانون کار40درصد اضافه بر مزد روزانه به آن پرداخت خواهد شد. علاوه بر این از یک روز تعطیل در هفته نیز برخوردار می گردند.
ماده14- در صورتیکه امکانات صندوق ایجاب نماید هیأت مدیره می تواند رأساًبنا به پیشنهاد مدیرعامل به مستخدمینی که در طول سال خدمات آنان رضایت بخش و ارزنده بوده و عامل ایجاد درآمدویا در پیشبرد کارها اثربخشی فوق العاده ای داشته است مبلغی حداکثر معادل یک ماه حقوق بعنوان پاداش پرداخت نماید.
ماده15- در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارکنان بر اساس قانون کار به میزانی که سالانه تعیین می گردد بعنوان عیدی و پاداش پایان سال پرداخت می شود.
سایر موارد مطابق ماده واحده مذکورکه مصوب سال1370می باشد،عمل خواهدشد.
ماده16- شرایط کارکنان زن در صندوق مطابق مواد«75» الی «78» قانون کار می باشد.
ماده17- صندوق با رعایت ماده«148» قانون کار وبراساس قانون تأمین اجتماعی کارکنان خود را بیمه و کلیه امور مربوطه به بیمه بازنشستگی از کارافتادگی و فوت کارکنان مشمول مقررات تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوطه را انجام دهدو هیأت مدیره مکلف است برابر ضوابط قانونی حق بیمه و باز نشستگی کارکنان مشمول خود را از حقوق آنان کسر و پس از افزودن سهم صندوق به حساب مربوطه واریز نماید.
ماده18- حق ایاب وذهاب ،مسکن، خواروبار،مزایای غیرنقدی، پاداش کارکنان در اجرای ماده34قانون کار و دیگر مقررات مربوطه پراخت خواهدشد.
ماده19- تخلفات کارکنان صندوق با توجه به نوع رفتار به دودسته تقسیم می گردد:
1-19 تخلفات دسته ا ول:
1-1-19 بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام وشئونات جمهوری اسلامی در محیط کار
2- تسامح وسهل انگاری در حفظ اموال و اسناد صندوق
3- سهل انگاری در انجام امور محوله
4- دادن گواهی یا گزارش خلاف و اقبح به صندوق
5- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق
6- خوابیدن در محل کاردر ساعات کار
7- سوءاستفاده از اختیارات شغلی و تحمیل هرنوع کار غیر مرتبط به کارکنان زیردست
8- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه و از بین رفتن و یا آسیب دیدن ابزارکار ویا قسمتی از اموا ل صندوق گردد.
9- غیبت غیر موجه و ترک محل کار بدون اجازه مافوق
10- تأخیر در ورود وتقدم در خروج
11- بی احترامی به هیأت عامله صندوق
12- عدم رعایت حجاب کامل اسلامی
13- عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای مقررات داخلی صندوق
14- خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
2-19 تخلفات دسته دوم:
1-2-19 افشاءاخبار،اطلاعات و آمار محرمانه صندوق اعم از اقصادی،مالی،اعتباری واداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی و نشر آن به هر ترتیب
2- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند.
3- تشویق و ترغیب کارکنان به کم کاری و یا ترک کار
4- ایراد ضرب و جرح در محل کار
5- جعل،الحاق،مخدوش ویا تحریف نمودن اسناد و مدارک به قصد سوءاستفاده
6- ارائه مدارک تقلبی به صندوق جهت استخدام ویا در جریان اشتغال به قصد سوءاستفاده
7- سوءاستفاده از وسایط نقلیه
8- رشوه دادن،رشوه گرفتن،قبول هرگونه وجه و یا هدیه از اشخاص و یا شرکتهای طرف قرارداد،خیانت در امانت و یا هرگونه سوءاستفاده از اموال صندوق
9- اختفا،حمل،توزیع و خرید وفروش موادمخدر
10-اعتیاد به موادمخدر
11- فحاشی و توهین به همکاران
12- تهمت وافترا به هیأت مدیره و یا همکاران در صندوق
13- ارتکاب سایرجرائمی که برطبق قانون ،جرم شناخته می شود.
ماده20- مجازات تخلفات مندرج در ماده فوق بشرح ذیل می باشد:
نوبت اول- اخطار کتبی بدون درج در پرونده پرسنلی
نوبت دوم- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی
نوبت سوم- توبیخ کتبی و در صورت لزوم اقدام طبق تبصره یک ماده 27قانون کار
نوبت چهارم- اقدام برابر تبصره یک ماده 27قانون کار
- تبصره«1» تخلفاتی که جنبه اجرایی داشته باشند علاوه بر مجازاتهای فوق مطابق قوانین و مقررات جزایی قابل پیگیری است.
- تبصره«2» در مورد تخلفات مذکور صندوق می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نمایدتا هنگامی که رأی مراجع ذیصلاح صادر نگردید،قراردادکار معلق خواهد گردید. در صورت صدور رأی بر محکومیت کارمند برابر مفاد تبصره«1» ماده «27» قانون کار عمل خواهد شد.
ماده21- رسیدگی به قصور و تخلفات کارکنان صندوق پس از رسیدگی موضوع توسط هیأت مدیره و تنظیم گزارش تفصیلی جهت طرح به کمیته انضباطی ارجاع می گردد. کمیته نیز پس از انجام مطالبات وبررسیهای لازم رأی ونظر خود را به هیأت مدیره صندوق جهت تنبیه متخلف اعلام می دارد.
« تبصره» رونوشت کلیه اخطاریه های صادره واجرای مجازاتها برای اداره کل کارواموراجتماعی محل ارسال می گردد.
ماده22- هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان ومدیرعامل در صورتیکه با سوء نیت برخلاف اصول مقرر در قانون تجارت و اصلاحیه های آن و اساسنامه شرکت مرتکب عملی شودکه موجب زیان شرکت گردد، علاوه بر جبران زیان وارده در چارچوب قانون مذکور و اساسنامه با آنها برخورد می گردد.
ماده23- در صورتیکه مدیرعامل صندوق غیرازاعضاء هیأت مدیره تعیین گردد،احراز پست غیراز مدیرعاملی در صندوق ممنوع و تخلف محسوب می گردد.
ماده24- مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره وحسابرسان وبازرسان شرکت هریک براساس قانون تجارت و اصلاحیه آن اساسنامه شرکت در مقابل شرکت مسئول بوده. در صورت اعلام گزارش خلاف به مجمع ویا خیانت در امانت در مورد وجوه واموال صندوق بشوند،برطبق وچارچوب قانون مذکور با آنها برخورد خواهد شد.
ماده25- در صورت اخراج کارکنان، ترک خدمت،استعفا ویا فوت،مدت مرخصی استحقاقی مستخدم که به موجب تعداد ماههای خدمت به وی تعلق گرفته است و سایر مزایای مقرر در قانون کار قابل پرداخت می باشد.
ماده26- در صورت خاتمه قرارداد کار،کار معین یا مدت موقت ،صندوق مکلف است به کارکنانی که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی طبق قانون کار بعنوان سنوات به وی پرداخت نماید.
تبصره«1» اشخاصی که قبلاً از کارمندان صندوق باشند مشروط به رضایت و برای مدیریت عاملی انتخاب شوند،صرفاًبرای زمان تصدی مدیرعاملی از حق سنوات برخوردارنمی باشند.
ماده27- هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات موضوع این آیین نامه را در موارد اجرایی بر اساس اساسنامه صندوق به مدیرعامل تفویض نماید. سایر موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت و قانون کار میباشد.
ماده28- این آیین نامه در 28ماده و11تبصره در جلسه مورخ8/4/1384 هیأت مدیره تدوین و مورد تصویب قرار گرفت و تا طرح و تصویب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی پس از این تاریخ موقتاً قابل اجرا خواهد بود.

(صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران)


تاریخ ثبت :