آیین نامه تسهیلاتدستورالعمل آیین نامه تسهیلات


آئين نامه تسهيلات صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران (اصلاحيه 1388)
مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران در جلسه مورخه 1389/04/12 بنا به پيشنهاد مورخه......هيأت مديره صندوق ،و به استناد بند ..... ماده ..... اساسنامه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران آئين نامه مذكور را به شرح ذيل تصويب كه جايگزين آئين نامه اعطاي تسهيلات مصوب مجمع عمومي مورخ ...... گرديد.
*فصل اول: تعاريف
ماده 1- اصطلاحات بكار رفته در اين آئين نامه به شرح ذيل تعريف مي شود :
1-صندوق: منظور شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي..... مي باشد كه به اختصار "صندوق "ناميده مي شود.
2 - عضو صندوق: سهامداراني كه سرمايه آنها توديع شده و به ثبت قانوني رسيده باشد.عضو صندوق تلقي مي گردند.
3- تسهيلات: عبارت از تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز براي عضودر انجام فعاليتهاي بخش كشاورزي در چارچوب مفاد اين آئين نامه مي باشد.
4-متقاضي: عبارت است از اعضايي كه براي استفاده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه، درخواست خود را كتبي بطور مستقيم يا از طريق اعطاي نمايندگي يا وكالت به ساير اعضا به صندوق تسليم مي كند .
4- طرح توجيهي : پيش بيني مجموعه اي از فعاليت ها و عمليات مشخص و قابل اجرا در پروژه هاي سرمايه گذاري است كه از توجيهات اقتصادي ، فني و مالي مناسب و قابل قبولي برخورد ار باشد.
5- گزارش توجيهي: گزارشي است كه تسهيلات سرمايه در گردش را در ابعاد فني ، مالي و اجرايي و دامنه فعاليت تشريح مي كند.
7-صلاحيت متقاضي : بر توانمندي متقاضي در اجرا ء ، مديريت ، توانائي مالي و صلاحيت اعتباري وي اطلاق مي شود .
8- مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل هاي بانك مركزي :
براساس مواد19 و 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا ، تعيين حداقل نرخ براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري (بازدهي طرح ) ، تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود ، تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود مورد انتظار و تعيين نرخ سود و كارمزد در عقود مورد فعاليت بانكها از وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد خواهد بود .
9-دوره بازپرداخت تسهيلات : به دوره زماني معيني اطلاق مي شود كه طي آن دوره ،تمام تسهيلات پرداخت شده، بايدتوسطمتقاضي به صندوق بازپرداخت شود .
10 - تسهيلات سرمايه در گردش: به تسهيلاتي گفته مي شود كه براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي جاري شامل تهيه مواد اوليه و نهاده هاي مورد نياز و ساير در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
11-تسهيلات سرمايه گذاري ثابت : به تسهيلاتي گفته مي شود كه براي ايجاد، توسعه و تكميل داراييهاي ثابت از قبيل ساختمان و تاسيسات ،تجهيزات ماشين آلات و غيره در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
12- تضمين : به اموال ، املاك و اسنادي گفته مي شود كه متقاضي به عنوان پشتوانه بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صندوق تسليم كند.
13- توثيق محل اجراي طرح: به وثيقه گرفتن كليه دارائيهاي ثابت آتي الا حداث از محل تسهيلات پرداختي ازجمله عرصه و اعيان و ساختمانها و تاسيسات متعلقه و تجهيزات و ماشين آلات اطلاق مي شود .
14- سهم آورده متقاضي : عبارت از وجوه نقد يا دارائيهاي غير نقد متقاضي مي باشد كه با تسهيلات پرداختي صندوق در عمليات اجرائي طرح سرمايه گذاري به مصرف مي رسد .
15- كالاي زير كليد: به كالاهايي اطلاق مي شود كه متعلق به متقاضي بوده و بنا به ضرورت و ملاحظاتي به عنوان وثيقه تسهيلات پرداختي تحت نظارت و كنترل صندوق قرار مي گيرد.
16 –تسهيلاتعادي :بهتسهيلاتيگفتهميشودكهازمحلمنابعداخليصندوق (سرمايهثبتشدهوسپردههاياعضاءنزدصندوق ) بهاعضاءصندوقپرداختميشود .
17- تسهيلات ضروري : به تسهيلاتي گفته مي شود كه در شرايط ضروري و احتمال وقوع خسارات قهري زيان مالي گسترده به اعضاء صندوق پرداخت مي شود.
18 - نظارت: فرآيندي است مستمر كه مديريت صندوق از طريق آن نسبت به انطباق نتايج عمليات تسهيلات پرداختي با اهداف مندرج در اين آئين نامه و سايرضوابط موجود اطمينان حاصل مي كند .
*فصل دوم : گردش كار
ماده 2- پرداخت تسهيلات به متقاضيان به شرح گردشكار ذيل انجام مي شود:
1- متقاضي درخواست كتبي خود رادر قالب فرم يك برگي به صندوق ارائه مي دهد تا براساس مقررات و ضوابط موجود موردبررسي مديرعامل صندوق قرار گيرد.(پيوست شماره 1)
2- مديرعامل صندوق موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسي درخواست متقاضي اقدام نمايد.
3- در صورت تائيد درخواست متقاضي ، مراتب بصورت مكتوب جهت ارائه طرح يا گزارش توجيهي از سوي مديرعامل به متقاضي اعلام مي گردد.
4- طرح يا گزارش توجيهي متقاضي توسط مديرعامل صندوق در دستور كار هيئت مديره قرار مي گيرد.
5- هيئت مــديره نسبت بـــه بـــررسي تقاضاي تسهيلات از لحاظ صلاحيت فــني، مـــــالي و اعتباري مــتقاضي و توجيهات فني، مالي و اقتصادي طرح يا گزارش توجيهي و ساير موارد مذكور در اين آئين نامه اقدام مي نمايد.
6- هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت چهار روز از زمان ثبت درخواست متقاضي در دبيرخانه صندوق در مورد طرح يا گزارش توجيهي تصميم گيري و مصوبه مربوطه را به مديرعامل ابلاغ نمايد.
7- مدير عامل صندوق موظف است بلافاصله ظرف يك روز تصميم هيئت مديره را مبني بر تصويب يا رد و يا رفع نقايص به صورت مكتوب به متقاضي اعلام كند.
8- متقاضي حداكثر ظرف مدت 3 روز بايد مدارك و اسناد لازم را جهت تكميل پرونده و يا دريافت تسهيلات به صندوق ارائهنمايد. در غير اينصورت اولويت استفاده جهت تسهيلات به ساير متقاضيان منتقل خواهد شد.
فصل سوم : سود و كارمزد
ماده 3 : نر خ سود و كارمزدتسهيلات پرداختي موضوع اين آئين نامه بر حسب عقود مختلف و بازده اقتصادي- مالي آن به شرح ذيل تعيين مي گردد:
1 - نرخ كارمزد تسهيلات پرداختي در قالب قرض الحسنه از محل منابع داخلي صندوق معادل 4 درصد در سال ميباشدكه هم زمان با پرداخت تسهيلات از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي شود.
2- نرخ سود قطعي و مورد انتظار تسهيلات پرداختي در قالب ساير عقود از محل منابع داخلي صندوق معادل نرخ سود و كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبارو دستورالعمل هاي بانك مركزي از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي شود
3- چنانچه منابع پرداخت تسهيلات از محل ساير منابع تأمين گردد، صندوق مجاز است علاوه بر هزينه هاي اجرايي تجهيز منابع شامل سود پرداختي و ساير هزينه هاي مرتبط حداكثر كارمزد، يك درصد(1%) از محل سایر منابع از دريافت كننده تسهيلات اخذنمايد.
*فصل چهارم : تضمينها
ماده 4 : به منظور حصول اطمينان از بازگشت بموقع تسهيلات پرداختي ، هيئت مديره صندوق مكلف است متناسب با شرائط طرح يا گزارش توجيهي ، اعتبار و حسن شهرت متقاضي، نسبت به تعيين نوع و اخذ تضمين هاي لازم به شرح زير اقدام نمايد :1-اسنادتجاري2- اوراق مشاركت3- گواهي سپرده هاي سرمايه گذاري 4- ضمانت نامه بانكي5- توثيق اموال غير منقول 6- توثيق محل اجراي طرح 7- كالاي زير كليد (با رعايت مقررات مربوطه ) 8–ضمانتسايراعضاءوضمانتزنجيرهاياعضاءصندوق (درصورت تأئيدصلاحيت ضامنين توسط هيئت مديره صندوق )
تبصره 1: كالاهائي كه تحت مالكيت و در اختيار متقاضي مي بـاشد ، طبق موافقت هيأت مديره صندوق مي تواند به عنوان وثيقه تسهيلات پرداختي زير كليد و تحت نظارت و كنترل صندوق قرار گيرد. اين كالاها در انبارهاي مطمئن و مورد وثوق صندوق نگهداري و پس از پرداخت بدهي يا جايگزيني وثـائق ديگر و با اجـازه صندوق از انـبار خارج يا استفاده مي شود.ضمناً پرداخت كليه هزينه هاي نگهداري كالاهاي زير كليد، اعم از سرمايه اي و جاري پرداخت هزينه صدور بيمه نامه به نفع صندوق و هزينه هاي استهلاك، افت و كسري و هزينه هاي اداري مربوط به حقوق ، دستمزد ، مخارج حمل كالا و غيره تماماً به عهده متقاضي مي باشد.
تبصره 2: در مورد توثيق محل اجراي طرح با توجه به اينكه محل اجراي طرح از وثايق ارزنده اي است كه در اثر مصرف تسهيلات در چارچوب طرح مصوب ايجاد مي شود . بديهي است توثيق دارائيهاي آتي الاحداث طرح در صورتي امكانپذير است كه زمين محل اجراي طرح داراي سند مالكيت ششدانگ بلامعارض بوده و يا داراي سند واگذاري از منابع طبيعي باشد . بر اين اساس طي قرارداد مشاركت مدني رهني با ثبت در دفاتر اسناد رسمي بدواً زمين و دارائي هاي آتي الاحداث با ارزش بر آوردي در طرح به رهنصندوق درآمده و با پرداخت و بكارگيري تدريجي مبلغ تسهيلات و سهم آورده متقاضي و نظارت بر مصرف توامان آنها ارزش محل اجراي طرح نيز بتدريج افزايش يافته بطوري كه در هر مقطع از زمان بهاي محل اجراي طرح تكافوي سهم الشركه صندوق را بنمايد . بدين ترتيب در خاتمه عمليات اجرائي ، كل طرح شامل زمين ، ساختمانها ، تأسيسات ، ماشين آلات و ساير دارائيهاي ايجاد شده درقبال سهم الشركه صندوق به رهن گرفته خواهد شد.
تبصره 3: دستورالعمل تعيين تسهيلات پيوست همين آئين نامه مي باشد.
*فصل پنجم : بازپرداخت تسهيلات و وصول مطالبات
ماده 5 : دوره بـازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش معادل يك دوره توليد و حداكثر يكسال و تسهيلات سرمايه اي براساس طرح توجيهي و حداکثر 3 سال تعيين مي شود.
ماده 6 : هيئت مديره و مدير عامل صندوق موظف هستند،اقدامات قانوني لازم را براي وصول كامل تسهيلات به طرق ذيل بعمل آورند :
1- حداقل 15 روز قبل از سررسيد تسهيلات موضوع را به دريافت كننده تسهيلات يادآوري نمايد .
2-در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات در سررسيد مقرربلافاصله نسبت به اخطار كتبي به گيرنده تسهيلات براي پرداخت بدهي در اسرع وقت اقدام شود.
3-چنانچه ظرف 15 روز از سررسيد تسهيلات نسبت به پرداخت بدهي اقدام نگردد، اخطار كتبي نهايي بمنظور اطلاع بدهكار از اقدامات قانوني بعدي صندوق ارسال خواهد شد.
4- در صورتيكه حداكثر بعد از 15 روز از تاريخ اخطار نهايي ، اقدامات عملي براي بازپرداخت بدهي توسط بدهكار انجام نشود هيئت مديره مكلف است تصميمات لازم را مبني بر وصول مطالبات از محل وثايق مربوطه و هر طريق قانوني ممكن به مديرعامل ابلاغ نمايد.
تبصره 1- مديرعامل موظف است بصورت ماهانه گزارش وضعيت وصول تسهيلات صندوق را از نظر مطالبات سررسيد نشده ،سررسيد شده ، معوق و مشكوك الوصول به هيئت مديره و بازرس شركت اعلام نمايد . بازرس شركت در صورت لزوم به منظور جلب نظر اعضاي مجمع صندوق نسبت به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اقدام مي نمايد .
تبصره 2- طبقه بندي مطالبات صندوق به شرح زير مي باشد:
1-مطالبات سررسيد نشده به كليه مطالبات صندوق قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد اطلاق مي شود.
2-مطالبات سررسيده شده به تسهيلاتي اطلاق مي شود كه حداكثر 15 روز از سررسيد آنها گذشته باشد .
3-مطالبات معوق عبارت از تسهيلاتي مي باشد كه حداكثر 30 روز از سررسيد آنها گذشته باشد.
4-مطالبات مشكوك الوصول مطالباتي است كه بيش از 30روز از سررسيد آنها گذشته و در جريان اقدامات قانوني صندوق مي باشد.
تبصره 3- بمنظور اطمينان از طبقه بندي مطالبات صندوق به شرح فوق و استخراج صحيح اطلاعات مربوطه ، مديرعامل مكلف است در سيستم حسابداري صندوق ، فصول مورد نياز را ايجاد نمايد.
*فصل ششم : تسهيلات ضروري
ماده 7: پرداخت تسهیلات ضروري به شرط اثبات يكي از شرايط ذيل امكانپذير مي باشد.
1- ارائه مدارک ومستنداتی دالّ بر وقوع ايراد خسارات ، زيان مالي و يا احتمال وقوع آنها از سوي متقاضي 2 - هرگونه اخطاریه کتبی، قرارداد ،مستندات و یا تعهدات مالی که به دلیل کمبود منابع مالي به تعویق افتاده باشد.
3- ايجاد فرصت مناسب براي معاملاتي كه منافع آن در سطح استان ،منطقه اي يا ملي مطرح باشد.
تبصره1 : تشخيص وضعيت اضطرار و موافقت به پرداخت تسهيلات به متقاضي منوط به راي چهار نفر از پنج نفر عضو هيئت مديره خواهد بود.
تبصره 2 : حداكثر ميزان پرداخت تسهيلات ضروري معادل 10% سرمايه توديع شده صندوق مي باشد.
ماده 8: پرداخت تسهيلات ضروري پس از اثبات شرايط اضطرار منوط به رعايت اولويت تسهيلات عادي و وجود نقدينگي در صندوق مي باشد.
ماده9: سقف ‌مجاز پرداخت تسهیلات‌ضروری‌به‌هر عضو‌حداکثرتاپنجاه درصد (50%) سرمایه‌ثبت شدة و سپرده عضونزد صندوق و حداكثر دو بار در سال مي باشد.
ماده 10: مدت زمان باز پرداخت تسهیلات ضروری حداکثر 4 ماه و سود آن معادل سـود تسهیلات مــــوضوع بند 2 ماده 3 اين آئين نامه می باشد.
تبصره : پرداخت هرگونه تسهیلات ضروری به عضو با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ایـــن آئین نامه ، در قـــالب قرارداد جداگانه خواهد بود.
فصل هفتم : ساير مقررات
ماده 11- صندوق مكلف است فقط به اعضاي خود تسهيلات پرداخت كند.
ماده 12- سقف مانده تسهيلات عادي و ضروري به هر عضو نبايد از 4 برابر ميزان سرمايه و سپرده وي نزد صندوق تجاوز كند.
ماده 13 - سهم آورده متقاضي متناسب با نوع طرح يا گزارش توجيهي و به تشخيص هيئت مديره صندوق تعيين مي شود.
ماده 14-اعضاء می توانند به ازاء اخذ تسهيلات از صندوق ، ميزان حداقل 5 درصد تسهيلات مصوب عادي را به عنوان سپرده نزد صندوق توديع نمايند تا در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و پس از تصويب ،مبلغ مذكور باضافه سود سپرده متعلقه به آن ، به حساب افزايش سرمايه سهامداران ذي نفع منظور شود.
ماده 15: دريافت كننده تسهيلات در صورت تأخير در بازپرداخت به موقع بدهي خود موظف است از تاريخ سررسيد تا واريز قطعي، خسارت تأخير تاديه بشرح زير (نسبت به مانده بدهي يا اقساط آن) پرداخت نمايد.
1–ازيك تا پانزده روزتاخير ، يك ريال به ازاي هرسه (3) هزار ريال درهرروز
2-از يك تا 30 روز تاخير ، يك ريال به ازاي هر دو (2) هزار ريال در هر روز
3- مازاد بر30 روز يك ريال به ازاي هر هزار ريال در هر روز از تاريخ سررسيد
ماده 16- در صورتيكه هر يك از سهامداران در بازپرداخت تسهيلات خود تأخير داشته باشد هيئت مديره درپرداخت تسهيلات جديد محدوديت هاي مندرج در جدول زير را اعمال مي نمايد :
- مراحل /مدت تأخیر         تا 5 روز تأخير       تا15 روز تأخير         تا 30 روز تأخير         بيشتر از 30 روز تأخير
بار اول                              معاف                   1 ماه                      2 ماه                        3 ماه
بار دوم                             معاف                    2 ماه                      4 ماه                        6 ماه
بار سوم                             معاف                   4 ماه                      8 ماه                        12 ماه
تبصره : زمانهاي مندرج در جدول فوق ،از تاريخ تسويه تسهيلات قبلي اعمال خواهد شد.
ماده 17: صندوق موظف است بر اساس آيين نامه نظارت از هر نوع تسهيلات پرداختي به متقاضيان ،نظارت به عمل آورده و شرايط لازم را براي نظارت ساير مؤسسات اعتبار دهنده وفق قرارداد هاي منعقده فراهم نمايد.
تبصره : هيئت مــديره مــوظف است مواد قانوني لازم را در مفاد قرارداد في مابين صـندوق و تسهيلات گيرندگان بـه گونه اي لحاظ نمايدكه امكان نظارت براي صندوق و موسسات اعتباردهنده فراهم باشد.
ماده 18: صندوق موظف است حسابهاي مربوط به تسهيلات دريافتي از ساير مؤسسات تأمين كننده منابع اعتباري را به صورتي نگهداري نمايد كه در هــر زمان اطلاعات مربوط به نــحوه توزيع تسهيلات و نحوه نظارت بـــر مصرف تسهيلات قابل رسيدگي باشد.
ماده 19 : هيئت مديره صندوق مكلف است در صورت عدم جذب تسهيلات سرمایه ای در راستاي طرح يا گزارش توجيهي مصوب نسبت به استرداد تمام يا بخشي ازتسهيلات كه به مصرف عمليات تعهدي نرسيده است، اقدام و معادل 12 درصد آن را مقطوعاً علاوه بر سود و كارمزد متعلقه به عنوان وجه التزام و عدم اجراي تعهدات ، از گيرنده تسهيلات اخذ نمايد . مفاد اين ماده بايد در قرارداد منعقده فيما بين صندوق و گيرندگان تسهيلات قيد گردد.
ماده 20: هر گونه پرداخت‌تسهيلات‌‌موضوع‌اين‌آئين‌نامه‌به‌اعضاء،منوط‌به‌تسويه‌بدهي‌قبلي‌سررسيدشده آنها ‌مي باشد.
ماده 21: تمديد مهلت بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آئين نامه ممنوع است .
ماده 22: هر گونه اصلاح و تغييراتي كه در اين آئين نامه لازم باشد به پيشنهاد هيئت مديره صندوق و يا هر يك ازاعضا ء مجمع عمومي و با تصويب مجمع عمومي انجام خواهد شد.
ماده 23: كليه فرمها و دستورالعمل هاي اجرايي اين آئين نامه به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 24: اين آئين نامه در 7 فصل و 24 ماده و 11 تبصره در تاريخ 1389/04/12 به تصويب مجمع عمومي عادي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران رسيد.
تاریخ ثبت : 1396/04/19