دستورالعمل مربوط به حد اعتباری ومراحل اجرائی آن مصوب مورخ 21/6/1384هیأت مدیره
   دررابطه بابند8 صورتجلسه مورخ 12/5/1384هیأت مدیره که مقررشد سقف وحد اعتباری به منظور استفاده ازتسهیلات برای هریک ازاعضاء مشخص گردد بدینوسیله دستورالعمل اجرائی مربوطه بشرح ذیل جهت استحضار وتصویب پیشنهاد می گردد.

1-    بطوریکه استحضاردارند وجوه قابل مصرف دراعطای تسهیلات از دومنبع تأمین وتجهیز می گردد:
1-1    منابع داخلی: که همان سرمایه تودیع شده شرکت می باشد که حداکثر تا میزان تقریباً دوبرابر سرمایه هریک ازسهامداران وتشکلهای بخش خصوصی قابل پرداخت می باشد (سهم سرمایه تودیع شده سهامداربه اضافه سهم سرمایه تودیع شده صندوق مادرتخصصی) این سقف که قابل دسترسی ودائمی می باشد، سقف اعتبار دائم برای هریک ازاعضاء تلقی می گرددکه سهم هرسهامداربه اضافه حصه سرمایه صندوق مادرتخصصی می باشد.
2-1    منابع خارجی:که عمدتاً مربوط به اعتبار وتسهیلات دریافتی ازصندوق مادرتخصصی ویا سایر مؤسسات پولی وبانکی می شود. چون این اقلام درقالب وام ویا اعتبار دریافت می شود ودرپایان سررسید وقرارداد بایستی برگشت و به حساب پرداخت کنندگان اعتبار ووام تودیع شود لذا این منابع نمیتواند دائمی ومستمر باشد به همین علت درتعیین سقف یا حد اعتباری قابل عمل نمی باشد.

2-    حد اعتباری ونحوه تعیین وتخصیص وعملیات اجرائی آن: با عنایت به مراتب فوق که پیشنهاد گردید فقط به میزان سرمایه تودیع شده هریک ازسهامداران وما به ازاء سهم دولت هریک ازسهامداران بعنوان حد اعتباری تعیین وعمل شود، راهکار وعملیات اجرائی آن بشرح ذیل ارائه وپیشنهاد می گردد:
1-2    تسهیلاتی که تک سررسید وبازپرداخت آن رأس موعد وپایان مدت قرارداد یکجا صورت می گیرد ویا حتی گاهاً درقبل ازسررسید نیز عضو یکجا اقدام به تسویه آن می نماید درصورت نیاز مجدد همان عضو اقدام به پرداخت تسهیلات با اخذ وثیقه وتضمین کافی وانعقاد قرارداد جدید درقالب یکی ازعقود اسلامی صورت پذیرد که دراین حالت:
1-1-2 درصورتیکه درخواست برای خرید نهاده واخذ تسهیلات کوتاه مدت حداکثر تا سقف دو ماه باشد برای یکبار قابل پرداخت از سوی مدیرعامل شرکت (صندوق حمایت) می باشد درغیر این صورت نیاز به بررسی وتصویب هیأت مدیره یا کمیته اعتباری صندوق دارد که دراین صورت براساس شرایطی که تعیین وتصویب می گرددقابل پرداخت واقدام خواهد بود.
2-1-2 درصورتیکه سررسید وبازپرداخت تسهیلات اقساطی باشد وعضو چند قسط را پرداخت نموده وهنوز چند قسط سررسید نشده باقی باشد ودرخواست اخذ تسهیلات نسبت به جمع اقلام بازپرداخت شده تسهیلات بنماید دراین حالت پرداخت تسهیلات تا سقف وحد اعتباری با همان پشتوانه ووثیقه قبلی قابل پرداخت باشد.
3-    درصورتیکه درزمان تمدید یا پرداخت تسهیلات جدید مدیران شرکت استفاده کننده ازتسهیلات تغییر کرده باشد نیاز است ازمدیران جدید وثیقه وتضمین لازم گرفته بشود. و وثایق قبلی به جهت تغییر امضاءهای مجاز شرکت غیرقابل استفاده خواهند بود.

تاریخ ثبت : 1391/06/30